پرسشنامه دلبستگی به برند عاطفی هور و همکاران (2018)