پرسشنامه روانشناختی قدرت ایگو مارک استروم و همکاران (1997)