پرسشنامه سازگاری اجتماعی پی کل و ویسمن(1999) – 17 سوالی