پرسشنامه سازگاری اجتماعی کالیفرنیا کلارک و همکاران (1953) – 40 سوالی