پرسشنامه سبک های تفکر استرنبرگ – واگنر (1991) – 36 سوالی