پرسشنامه سبک های حل تعارض در زوجین رحیم 1983 (ROCI-II)