پرسشنامه سناریوهای مبهم برای افسردگی برنا و همکاران (2011)