پرسشنامه سنجش استرس والدینی آبدین (1995)- فرم کوتاه