پرسشنامه سیستم های مغزی رفتاری کارور و وایت (1994)