پرسشنامه شخصیت مرزی (STB) کلاریج و بروکس (1984)- فرم B