پرسشنامه شخصیت گری ویلسون و همکاران(1989) فرم کوتاه