پرسشنامه شیوه های ادراک خداوند (لمبی) جانسون و همکاران (2019)