پرسشنامه عملکرد استراتژیک توماس و همکاران (۱۹۹۹) ۶۴ سوالی