پرسشنامه عملکرد استراتژیک توماس و همکاران (1999) 64 سوالی