پرسشنامه فناوری مدیریت ارتباط با مشتری الدمور و حیات (2019)