پرسشنامه قابلیت ها و مهارت های لازم برای بازاریابی