پرسشنامه محقق ساخته تاثیر ابعاد فرهنگی بر توسعه و تقویت گردشگری