پرسشنامه محقق ساخته تاثیر اجزای آمیخته بازاریابی برجذب مشتریان بانک