پرسشنامه محقق ساخته عوامل مؤثر بر تجهیز منابع در شعب بانک رفاه شهر