پرسشنامه محقق ساخته موانع جلب مشاركت صاحبان مشاغل آلاينده در انتقال اين مشاغل به خارج شهر