پرسشنامه مقاومت در برابر کلیشه های جنسیتی (1395) – 15 سوالی