پرسشنامه مقیاس سازگاري هیجانی رابیو و همکاران (2007)