پرسشنامه نیرومندی من (ایگو) مارکستروم و همکاران (1997)