پرسشنامه واکنش پذیری بین فردی (همدلی) گلبابایی و همکاران(2022)