پرسشنامه پنج عامل بزرگ شخصیت گلدبرگ (1999) – 46 سوالی