کارگاه آنلاین آموزش مهارتهای هفت گانه ICDL(جلسه اول)