فیلم نحوه ایجاد اشعه ایکس X-ray

فیلم نحوه ایجاد اشعه ایکس(X-ray) اشعه ایکس ، یکی از اشکال تابش الکترومغناطیسی می باشد.دارای طول موجهایی در گستره 0.01 تا 10 نانومتر می باشند وانرژی های مربوط به آنها در رنج 100الکترون ولت تا100کیلو الکترون ولت میباشد.طول موجهای اشعه ایکس کوتاهتر از اشعه UV وبلند تر از اشعه گاما می باشد.اشعه ایکس توسط منابع…

ادامه مطلب

فیلم دتکتور یونیزاسیون شعله ای

دتکتور یونیزاسیون شعله ای(FID) از دتکتور یونیزاسیون شعله ای یا همان flame ionization detector)FID)، برای اندازه گیری غلظتهای ترکیبات آلی در جریان گازها استفاده می شود. این نوع دتکتورها بعنوان دتکتور در کروماتوگرافی گازی نیز بکار می روند. در واقع ترکیبات آلی در شعله هیدروژن محترق می شوند وتبدیل به یونهایی می شوند که یونهای…

ادامه مطلب

کوپل کروماتوگرافی گازی – طیف بینی جرمی

فیلم کوپل کروماتوگرافی گازی – طیف بینی جرمی GC-MS در فیلم زیر کوپل دو دستگاه GC و MS را مشاهده می کنیم. همچنین در مورد نحوه کارکرد دو دستگاه و قسمتهای مختلف آنها به طور کامل توضیح داده می شود.  

ادامه مطلب

فیلم شماتیکی از کوپل دستگاه کروماتوگرافی گازی – طیف سنجی جرمی

فیلم شماتیکی از کوپل دستگاه کروماتوگرافی گازی – طیف سنجی جرمی کروماتوگرافی گازی (Gas Chromatography) جزء روشهای جداسازی می باشد . طیف سنجی جرمی(Mass Spectroscopy) نیز برای شناسایی این ترکیبات جدا شده بکار می رود.در واقع ما دودستگاه را باهمدیگر کوپل می کنیم.(GC-MS). اگر ستون بکار رفته در GCمویین باشد، سرعت جریان از ستون کم…

ادامه مطلب

کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا(HPLC)

شماتیکی ازقسمتهای مختلف دستگاه کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا (HPLC) کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا( HPLC) یا High Performance Liquid Chromatographyاز روشهای شناسایی وجداسازی می باشد که برای اندازه گیری وشناسایی ترکیبات غیر فرار و مواد ناپایدار در مقابل گرما بکار می رود.دارای دوفاز ساکن وفاز متحرک می باشد.از قسمتهای مختلف تشکیل شده است شامل:…

ادامه مطلب

فیلم کروماتوگرافی لایه نازک TLC

کروماتوگرافی لایه نازک (TLC) کروماتوگرافی لایه نازک (TLC) (Thin Layer Chromatography)یکی از روشهای جداسازی می باشد که جداسازی بصورت تقسیمی، جذب سطحی، جذب و Ion-exchangeمی باشد .سرعت تفکیک در آن بسیار بالاست و جذب ودفع گونه ها روی T.L.C. یک فرایند برگشت پذیر است وافت معکوس حلال وجود ندارد یعنی حرکت آن بطرف بالا بصورت…

ادامه مطلب

فیلم مقدار نمونه مورد نیاز برای تزریق در کروماتوگرافی گازی

مقدار نمونه مورد نیاز برای تزریق در کروماتوگرافی گازی مقدار نمونه تزریق شونده به ستون دستگاه از چند دهم میکرولیتر تا 20میکرو لیتر می باشد .این مقدار بستگی به نوع ستون مورد استفاده در دستگاه می باشد. دو نوع ستون داریم.ستون پرشده که میتواند نمونه های بیشتری را پذیرا باشد وستون لوله باز یا مویین…

ادامه مطلب

فیلم کروماتوگرافی گازی

فیلم کروماتوگرافی گازی (Gas chromatography) کروماتوگرافی گازی یکی از روشهای جداسازی می باشد. مهمترین کاربردهای این دستگاه شامل جداسازی وهمچنین تجزیه کیفی(حجم یا زمان بازداری) وکمی (ارتفاع یا سطح زیر پیک) می باشد. این روش برای جداسازی ترکیبات آلی ، آلی فلزی وبیولوژیکی که شامل گونه های فرار یا با مشتق سازی به فرار تبدیل…

ادامه مطلب