پرسشنامه میزان آگاهی از سرطان سینه لینسل و همکاران 2010

      پرسشنامه استاندارد میزان آگاهی از سرطان سینه لینسل و همکاران 2010 پرسشنامه میزان آگاهی از سرطان سینه توسط لینسل و همکاران (2010) به منظور سنجش آگاهی از سرطان سینه طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه در ایران توسط حیدری و فیضی در سال (2018) اعتباریابی شده است. این پرسشنامه دارای 12…

ادامه مطلب

پرسشنامه ارزیابی جو ایمنی پرستاران

      پرسشنامه استاندارد ارزیابی جو ایمنی پرستاران پرسشنامه ارزیابی جو ایمنی پرستاران توسط سرسنگی و همکاران (1394) به منظور ارزیابی جو ایمنی پرستاران طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای 22 سوال و 6 مولفه فرسودگی تجمعی، آموزش پرستاری، ارتباط با پزشکان، ارتباط بین پرستاران، نگرش سوپروایزرها و گزارش دهی خطا و…

ادامه مطلب

پرسشنامه مراقبت های پرستاری فراموش شده کالیش و ویلیامز 2009

    پرسشنامه استاندارد مراقبت های پرستاری فراموش شده کالیش و ویلیامز 2009 missed nursing care scale Kalisch, & Williams 2009 پرسشنامه مراقبت های پرستاری فراموش شده توسط کالیش (2009) به منظور سنجش مراقبت های پرستاری فراموش شده طراحی و تدوین شده است. در ایران نیز توسط خواجوی و همکاران (1398) به منظور سنجش مراقبت…

ادامه مطلب

پرسشنامه عوامل مرتبط با مراقبت های پرستاری فراموش شده بلکمن و همکاران 2015- 17 سوالی

    پرسشنامه استاندارد عوامل مرتبط با مراقبت های پرستاری فراموش شده بلکمن و همکاران 2015- 17 سوالی factors related to missed care nursing Questionnaire پرسشنامه عوامل مرتبط با مراقبت های پرستاری فراموش شده توسط بلکمن و همکاران (2015) به منظور سنجش عوامل مرتبط با مراقبت های پرستاری فراموش شده طراحی و تدوین شده است….

ادامه مطلب

پرسشنامه عوامل مرتبط با مراقبت های پرستاری فراموش شده بلکمن و همکاران 2015- 20 سوالی

    پرسشنامه استاندارد عوامل مرتبط با مراقبت های پرستاری فراموش شده بلکمن و همکاران 2015- 20 سوالی factors related to missed care nursing Questionnaire پرسشنامه عوامل مرتبط با مراقبت های پرستاری فراموش شده توسط بلکمن و همکاران (2015) به منظور سنجش عوامل مرتبط با مراقبت های پرستاری فراموش شده طراحی و تدوین شده است….

ادامه مطلب

پرسشنامه ترس از زایمان ویجما (ویژما) و رز (1988)

    پرسشنامه ترس از زایمان ویجما (ویژما) و رز (1988) The Wijma Delivery Expectancy-  Experience Questionnaire پرسشنامه ترس از زایمان ویجما (1988) داراری نسخه A و B است و  جهت سنجش و بررسی ترس از زایمان و با هدف اندازه گیری احساسات مادر در طول زایمان، انتظارات و تجربه زایمان استفاده می شود. در…

ادامه مطلب

پرسشنامه خودکارآمدی زایمان لویی 1993

    پرسشنامه استاندارد خودکارآمدی زایمان لویی 1993 childbirth self-efficacy inventory پرسشنامه خودکارآمدی زایمان توسط لویی (1993) به منظور سنجش خودکارآمدی زایمان طراحی و تدوین شده است. در ایران نیز توسط خورسندی و همکاران (1387) اعتباریابی شده است. این پرسشنامه دارای 62 سوال و دو مرحله فعال و مرحله زایمان و هر مرحله دارای دو…

ادامه مطلب

پرسشنامه نشانه های اضطراب درد مک کراکن و دینگرا 2002

    پرسشنامه استاندارد نشانه های اضطراب درد مک کراکن و دینگرا 2002 Pain Anxiety Symptoms Scale پرسشنامه نشانه های اضطراب درد توسط مک کراکن و دینگرا (2002) به منظور سنجش نشانه های اضطراب درد طراحی و تدوین شده است. در ایران نیز توسط قضایی و همکاران (1397) اعتباریابی شده است. این پرسشنامه دارای 20…

ادامه مطلب

پرسشنامه الگوی زندگی با درد مزمن در سالمندان

    پرسشنامه استاندارد الگوی زندگی با درد مزمن در سالمندان پرسشنامه الگوی زندگی با درد مزمن در سالمندان توسط مک شیرازی و همکاران (1394) به منظور سنجش الگوی زندگی با درد مزمن در سالمندان طراحی و اعتباریابی شده است. این پرسشنامه دارای 15 سوال و دو عامل الگوی زندگی فردی و الگوی زندگی اجتماعی…

ادامه مطلب

پرسشنامه چند بعدی سالمندی موفق در ایران

        پرسشنامه استاندارد چند بعدی سالمندی موفق در ایران successful ageing questionnaire پرسشنامه چند بعدی سالمندی موفق در ایران توسط زنجری و همکاران (2019) به منظور سنجش سالمندی موفق طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای 54 سوال و هفت مولفه بهزیستی روانشناختی، حمایت اجتماعی، امنیت مالی و محیطی، سلامت جسم…

ادامه مطلب