پرسشنامه موانع توانمندسازی منابع انسانی

پرسشنامه استاندارد بررسی موانع توانمندسازی منابع انسانی پرسشنامه بررسی موانع توانمندسازی منابع انسانی ، پرسشنامه ای محقق ساخته می باشد. این مقیاس دارای 47 گویه و 8 مولفه می باشد که با یک مقیاس لیکرت پنج درجه ­ای (خیلی کم تا خیلی زیاد) و هر ماده دارای ارزشی بین 1 تا 5 است. با سؤالاتی…

ادامه مطلب

پرسشنامه مدیریت منابع انسانی 14 سوالی

پرسشنامه استاندارد مدیریت منابع انسانی 14 سوالی پرسشنامه استاندارد مدیریت منابع انسانی  دارای 14 گویه می باشد که با یک مقیاس لیکرت پنج درجه ­ای (کاملا مخالف تا کاملا موافق) و هر ماده دارای ارزشی بین 1 تا 5 است. با سؤالاتی مانند: (نظام استخدام و گزینش سازمان، ما را قادر می­ سازد تا کارکنان…

ادامه مطلب

پرسشنامه نظام نگهداشت منابع انسانی

پرسشنامه استاندارد نظام نگهداشت منابع انسانی پرسشنامه استاندارد نظام نگهداشت منابع انسانی، پرسشنامه ای محقق ساخته می باشد. پرسشنامه نظام نگهداشت که مبتنی بر ابعاد نظام نگهداشت از مقیاس­های سنجقي و همکاران (1390)، اله وردی و همکاران (1391) و مهرابیان و همکاران (1390) بود.  این پرسشنامه دارای 93 گویه است و با یک مقیاس لیکرت…

ادامه مطلب

پرسشنامه اقدامات مدیریت منابع انسانی بوسینین و کازلاسکایت(2012)

         پرسشنامه استاندارد اقدامات مدیریت منابع انسانی بوسینین و کازلاسکایت(2012) پرسشنامه استاندارد اقدامات مدیریت منابع انسانی به وسیله بوسینین و کازلاسکایت(2012)طراحی تدوین شده است. این پرسشنامه دارای 8 گویه است و با یک مقیاس لیکرت پنج درجه­ ای (کاملا مخالفم تا کاملا موافقم) با سؤالاتی مانند: (نظام استخدام و گزینش سازمان، ما را قادر می­سازد…

ادامه مطلب

ادبیات پرسشنامه مدیریت استراتژيک منابع انسانی

ادبیات پرسشنامه مدیریت استراتژيک منابع انسانی با توجه به پیشرفت فناوری اطلاعات دسترسی به اطلاعات و منابع علمی برای پژوهشگران راحت تر شده است.  گروه آموزشی پژوهشی مادسیج  برای کمک به پژوهشگران و دانشجویان، ادبیات متغیر های تحقیق را پس از مرور مقالات و منابع علمی تهیه و با کمترین قیمت در اختیار پژوهشگران قرار داده…

ادامه مطلب

ادبیات پرسشنامه مدیریت منابع انسانی 4

ادبیات پرسشنامه مدیریت منابع انسانی 4 با توجه به پیشرفت فناوری اطلاعات دسترسی به اطلاعات و منابع علمی برای پژوهشگران راحت تر شده است.  گروه آموزشی پژوهشی مادسیج  برای کمک به پژوهشگران و دانشجویان، ادبیات متغیر های تحقیق را پس از مرور مقالات و منابع علمی تهیه و با کمترین قیمت در اختیار پژوهشگران قرار داده…

ادامه مطلب

ادبیات پرسشنامه شیوه های مدیریت منابع انسانی

ادبیات پرسشنامه شیوه های مدیریت منابع انسانی با توجه به پیشرفت فناوری اطلاعات دسترسی به اطلاعات و منابع علمی برای پژوهشگران راحت تر شده است.  گروه آموزشی پژوهشی مادسیج  برای کمک به پژوهشگران و دانشجویان، ادبیات متغیر های تحقیق را پس از مرور مقالات و منابع علمی تهیه و با کمترین قیمت در اختیار پژوهشگران قرار…

ادامه مطلب

ادبیات پرسشنامه طراحی استراتژی های منابع انسانی

ادبیات پرسشنامه طراحی استراتژی های منابع انسانی با توجه به پیشرفت فناوری اطلاعات دسترسی به اطلاعات و منابع علمی برای پژوهشگران راحت تر شده است.  گروه آموزشی پژوهشی مادسیج  برای کمک به پژوهشگران و دانشجویان، ادبیات متغیر های تحقیق را پس از مرور مقالات و منابع علمی تهیه و با کمترین قیمت در اختیار پژوهشگران قرار…

ادامه مطلب

پرسشنامه توسعه منابع انسانی

دریافت پکیج پرسشنامه استاندارد توسعه منابع انسانی (شامل پرسشنامه استاندارد، امتیازبندی، تفسیر و روایی-پایایی پرسشنامه)  پرسشنامه استاندارد توسعه منابع انسانی شامل  35 سوال است. پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه…

ادامه مطلب

پرسشنامه محقق ساخته توانمندسازی منابع انسانی

دریافت پکیج پرسشنامه محقق ساخته توانمندسازی منابع انسانی (شامل پرسشنامه استاندارد، امتیازبندی، تفسیر و روایی-پایایی پرسشنامه)  پرسشنامه محقق ساخته توانمندسازی منابع انسانی شامل  24 سوال است. پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان…

ادامه مطلب