پرسشنامه محقق ساخته نقش آموزش های فنی و حرفه ای در توسعه منابع انسانی

دریافت پکیج پرسشنامه محقق ساخته نقش آموزش های فنی و حرفه ای در توسعه منابع انسانی (شامل پرسشنامه استاندارد، امتیازبندی، تفسیر و روایی-پایایی پرسشنامه)  پرسشنامه محقق ساخته نقش آموزش های فنی و حرفه ای در توسعه منابع انسانی شامل  33 سوال است. پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن…

ادامه مطلب

پرسشنامه محقق‌ساخته عوامل موثر بر موفقیت مدیریت‌ منابع انسانی الکترونیک

دریافت پکیج پرسشنامه محقق‌ساخته عوامل موثر بر موفقیت مدیریت‌ منابع انسانی الکترونیک (شامل پرسشنامه استاندارد، امتیازبندی، تفسیر و روایی-پایایی پرسشنامه)  پرسشنامه محقق‌ساخته عوامل موثر بر موفقیت مدیریت‌ منابع انسانی الکترونیک شامل  31 سوال است. پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد…

ادامه مطلب

پرسشنامه سیستم اطلاعات منابع انسانی 21 سوالی

دریافت پکیج پرسشنامه استاندارد سیستم اطلاعات منابع انسانی 21 سوالی (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه استاندارد سیستم اطلاعات منابع انسانی شامل  21 سوال است. پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در…

ادامه مطلب

پرسشنامه شاخص های چندگانه مدیریت منابع انسانی

دریافت پکیج پرسشنامه استاندارد شاخص های چندگانه مدیریت منابع انسانی  (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه استاندارد شاخص های چندگانه مدیریت منابع انسانی شامل 15 سوال است. پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه گیری…

ادامه مطلب

پاورپوینت مدیریت استراتژيک منابع انسانی

دانلود پاورپوینت مدیریت استراتژيک منابع انسانی از آنجايي كه دانشجويان همواره به دنبال پاورپوينت هاي زيبا و در عين حال جامع مرتبط با دروس خود هستند تصميم گرفتيم در اين سايت (شبكه علمي پژوهشي مادسيج) بخشي را به آماده سازي و ارائه ي پاورپوينت هاي دانشگاهي اختصاص دهيم . پاورپوينتي كه در اين پست براي…

ادامه مطلب

پرسشنامه محقق ساخته استراتژی¬های منابع انسانی(امیری¬زاده، 1393).

  دریافت پکیج پرسشنامه استاندارد محقق ساخته استراتژی­های منابع انسانی(امیری­زاده، 1393). (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه استاندارد محقق ساخته استراتژی­های منابع انسانی(امیری­زاده، 1393)شامل 66سوال است. پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه گیری…

ادامه مطلب

پرسشنامه محقق ساخته استراتژی¬های منابع انسانی(امیری¬زاده، 1393).

  دریافت پکیج پرسشنامه استاندارد محقق ساخته استراتژی¬های منابع انسانی(امیری¬زاده، 1393). (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه استاندارد محقق ساخته استراتژی¬های منابع انسانی(امیری¬زاده، 1393)شامل 26سوال است. پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه گیری…

ادامه مطلب

پرسشنامه مدیریت منابع انسانی 22 سوالی

دریافت پکیج پرسشنامه استاندارد مدیریت منابع انسانی 22 سوالی   (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه استاندارد مدیریت منابع انسانی دارای 22 سوال است. پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط…

ادامه مطلب

پرسشنامه مدیریت استراتژیک منابع انسانی 14 سوالی

دریافت پکیج پرسشنامه استاندارد مدیریت استراتژیک منابع انسانی 14 سوالی (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه استاندارد مدیریت استراتژیک منابع انسانی دارای 14 سوال است. این پرسشنامه توسط چانگ و هانگ (2005) طراحی شده است. مدیریت استراتژیک منابع انسانی: مدیریت استراتژیک منابع انسانی عبارتست از دور اندیشی فراگیر، نوآور و تحول گرایی سازمان…

ادامه مطلب

پرسشنامه مدیریت منابع انسانی حمیدی (اکبری باریس ،1391).

  دریافت پکیج پرسشنامه استاندارد مدیریت منابع انسانی حمیدی (اکبری باریس ،1391).   (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) معرفی پرسشنامه پرسشنامه استاندارد مدیریت منابع انسانی حمیدی (اکبری باریس ،1391) شامل 15سوال است. پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی…

ادامه مطلب