پرسشنامه نقش وسایل ورزشی عمومی در جذب شهروندان به ورزش همگانی

پرسشنامه نقش وسایل ورزشی عمومی در جذب شهروندان به ورزش همگانی هدف پرسشنامه هدف از این پرسشنامه ارزیابی نقش مبلمان ورزشی (وسایل ورزشی عمومی) در جذب شهروندان به ورزش همگانی از ابعاد مختلف (عامل سلامت جسمانی،‌ عامل فرهنگی، عامل اجتماعی) است. مقیاس پرسشنامه این پرسشنامه دارای ۱۵ سوال بوده و طیف پاسخگویی آن از نوع لیکرت…

ادامه مطلب

پرسشنامه مقیاس رهبری در ورزش

دریافت پرسشنامه مقیاس رهبری در ورزش هدف پرسشنامه هدف از این پرسشنامه ارزیابی سبک های رهبری در مربیان ورزش است. مقیاس پرسشنامه این پرسشنامه از جمله پرسشنامه های محقق ساخته است که دارای ۳۵ سوال و بیانیه توصیفی می باشد. این بیانیه ها توسط خود مدیران و روسا پاسخ داده می شود و نیمرخ مرتبط با سبک های…

ادامه مطلب

پرسشنامه فعالیت بدنی

دریافت پرسشنامه فعالیت بدنی هدف پرسشنامه هدف از این پرسشنامه ارزیابی میزان تمایل افراد به فعالیت بدنی عمومی است. مقیاس پرسشنامه این پرسشنامه دارای ۱۴ سوال بوده و یف پاسخگویی آن از نوع لیکرت است. منبع شهلایی، ناهید، (۱۳۹۰)، بررسی رابطه بین تمایل به فعالیت های عمومی و ورزشی و سلامت روان. پایان نامه کارشناسی. دانشگاه…

ادامه مطلب

پرسشنامه عوامل مؤثر بر توسعه‌ی گردشگری ورزشی

دریافت پرسشنامه عوامل مؤثر بر توسعه‌ی گردشگری ورزشی هدف پرسشنامه هدف از این پرسشنامه بررسی اهمیت جاذبه‌ها و مشکلات موجود در گردشگری ورزشی ایران است. مقیاس پرسشنامه این پرسشنامه دارای ۲۵ سوال بوده و طیف پاسخگویی آن از ۱ تا ۵ (خیلی کم تا خیلی زیاد) است. همچنین به علت تعدد جاذبه‌های طبیعی ورزشی موجود و…

ادامه مطلب

پرسشنامه سلامت جسمانی

دریافت پرسشنامه سلامت جسمانی هدف پرسشنامه هدف از این پرسشنامه ارزیابی ابعاد مختلف سبک های زندگی (سلامت جسمانی، ورزش و تندرستی، کنترل وزن و تغذیه، پیشگیری از بیماری ها، سلامت روان شناختی، سلامت معنوی، سلامت اجتماعی، اجتناب از داروها و مواد مخدر، پیشگیری از حوادث و سلامت محیطی) است. مقیاس پرسشنامه این پرسشنامه دارای ۷۰…

ادامه مطلب

پرسشنامه سبک های تفکر در مربی های ورزشی

دریافت پرسشنامه سبک های تفکر در مربی های ورزشی هدف پرسشنامه هدف از این پرسشنامه بررسی سبک های مختلف فکر کردن در مربی های ورزشی است که این امر توسط سوالات مختلف (هر سبک شامل ۸ سوال و در مجموع ۴۰ سوال) انجام می شود. مقیاس پرسشنامه این پرسشنامه شامل ۴۰ سئوال است و به وسیله استرنبرگ و…

ادامه مطلب

پرسشنامه سبک زندگی ارتقا دهنده سلامت

دریافت پرسشنامه سبک زندگی ارتقا دهنده سلامت هدف پرسشنامه هدف از این پرسشنامه اندازه گیری رفتارهای ارتقا دهنده سلامت (تغذیه، ورزش، مسئولیت پذیری در مورد سلامت، مدیریت استرس، حمایت بین فردی، خودشکوفایی) است. مقیاس پرسشنامه این پرسشنامه دارای ۵۴ سوال بوده و طیف پاسخگویی آن از نوع لیکرت است. روایی و پایایی پرسشنامه در پژوهش محمدی…

ادامه مطلب

پرسشنامه تمایل به ورزش

دریافت پرسشنامه تمایل به ورزش هدف از این پرسشنامه سنجش میزان تمایل به ورزش از ابعاد مختلف است.  مقیاس پرسشنامه این پرسشنامه دارای ۲۰ سوال بوده و هدف اصلی سنجش میزان تمایل به ورزش در افراد است. مقیاس سنجش آن از ۰ تا ۴ (هیچ تا خیلی زیاد) می باشد. روایی و پایایی پرسشنامه در پژوهش…

ادامه مطلب

پرسشنامه تصویر بدنی

دریافت پرسشنامه تصویر بدنی هدف از پرسشنامه تصویر بدن ارزیابی نگرش افراد درباره ابعاد تصویر بدنی خویش است.  مقیاس پرسشنامه این پرسشنامه شامل ۶۹ ماده است که توسط خود فرد پاسخ داده می‌شود و جهت ارزیابی نگرش فرد درباره ابعاد مختلف ساختار تصویر بدنی طراحی شده است. طبق تعریف کش و پروزینسکی ، نگرش فرد…

ادامه مطلب

پرسشنامه بازخورد خوردن

پرسشنامه بازخورد خوردن هدف از پرسشنامه بازخورد ارزیابی بازخوردها و رفتارهای بیمار گونه خوردن و ابعاد آن (رژیم لاغری، پرخوری و اشتغال ذهنی با غذا، مهار دهانی) است.  مقیاس پرسشنامه این پرسشنامه دارای ۲۰ سوال بوده و طیف پاسخگویی آن از نوع لیکرت شش درجه ای است . روایی و پایایی پرسشنامه در (منبع داخل…

ادامه مطلب