پرسشنامه تصویر بدنی

دريافت پرسشنامه تصوير بدني هدف از پرسشنامه تصویر بدن ارزیابی نگرش افراد درباره ابعاد تصویر بدنی خویش است.  مقیاس پرسشنامه این پرسشنامه شامل 69 ماده است که توسط خود فرد پاسخ داده می‌شود و جهت ارزیابی نگرش فرد درباره ابعاد مختلف ساختار تصویر بدنی طراحی شده است. طبق تعریف کش و پروزینسکی ، نگرش فرد…

ادامه مطلب

پرسشنامه بازخورد خوردن

پرسشنامه بازخورد خوردن هدف از پرسشنامه بازخورد ارزیابی بازخوردها و رفتارهای بیمار گونه خوردن و ابعاد آن (رژیم لاغری، پرخوری و اشتغال ذهنی با غذا، مهار دهانی) است.  مقیاس پرسشنامه این پرسشنامه دارای 20 سوال بوده و طیف پاسخگویی آن از نوع ليكرت شش درجه ای است . روایی و پایایی پرسشنامه در (منبع داخل…

ادامه مطلب

پرسشنامه اثرات توسعه ورزش بر فرآیند جهانی شدن

پرسشنامه اثرات توسعه ورزش بر فرآیند جهانی شدن پرسشنامه اثرات توسعه ورزش بر فرآیند جهانی شدن دارای 12 سوال می باشد که به صورت محقق ساخته شده  و هدف آن ارزیابی اثرات توسعه ورزش بر بعد اقتصادی جهانی شدن است. شیوه نمره گذاری شیوه نمره گذاری آن در قالب یک جدول ارایه شده که امتیاز آن…

ادامه مطلب