پرسشنامه اثرات توسعه ورزش بر فرآیند جهانی شدن

پرسشنامه اثرات توسعه ورزش بر فرآیند جهانی شدن پرسشنامه اثرات توسعه ورزش بر فرآیند جهانی شدن دارای ۱۲ سوال می باشد که به صورت محقق ساخته شده  و هدف آن ارزیابی اثرات توسعه ورزش بر بعد اقتصادی جهانی شدن است. شیوه نمره گذاری شیوه نمره گذاری آن در قالب یک جدول ارایه شده که امتیاز آن…

ادامه مطلب