پرسشنامه فعالیت بدنی

دريافت پرسشنامه فعالیت بدنی هدف پرسشنامه هدف از این پرسشنامه ارزیابی میزان تمایل افراد به فعالیت بدنی عمومی است. مقیاس پرسشنامه این پرسشنامه دارای 14 سوال بوده و یف پاسخگویی آن از نوع ليكرت است. منبع شهلایی، ناهید، (1390)، بررسی رابطه بین تمایل به فعالیت های عمومی و ورزشی و سلامت روان. پایان نامه کارشناسی. دانشگاه…

ادامه مطلب

پرسشنامه عوامل مؤثر بر توسعه‌ي گردشگري ورزشي

دريافت پرسشنامه عوامل مؤثر بر توسعه‌ي گردشگري ورزشي هدف پرسشنامه هدف از این پرسشنامه بررسی اهميت جاذبه‌ها و مشكلات موجود در گردشگري ورزشي ايران است. مقیاس پرسشنامه این پرسشنامه دارای 25 سوال بوده و طیف پاسخگویی آن از 1 تا 5 (خیلی کم تا خیلی زیاد) است. همچنین به علت تعدد جاذبه‌هاي طبيعي ورزشي موجود و…

ادامه مطلب

پرسشنامه سلامت جسمانی

دريافت پرسشنامه سلامت جسمانی هدف پرسشنامه هدف از این پرسشنامه ارزیابی ابعاد مختلف سبک های زندگی (سلامت جسمانی، ورزش و تندرستی، کنترل وزن و تغذیه، پیشگیری از بیماری ها، سلامت روان شناختی، سلامت معنوی، سلامت اجتماعی، اجتناب از داروها و مواد مخدر، پیشگیری از حوادث و سلامت محیطی) است. مقیاس پرسشنامه این پرسشنامه دارای 70…

ادامه مطلب

پرسشنامه سبک های تفکر در مربی های ورزشی

دريافت پرسشنامه سبک های تفکر در مربی های ورزشی هدف پرسشنامه هدف از این پرسشنامه بررسی سبک های مختلف فکر کردن در مربی های ورزشی است که این امر توسط سوالات مختلف (هر سبک شامل 8 سوال و در مجموع 40 سوال) انجام می شود. مقیاس پرسشنامه این پرسشنامه شامل 40 سئوال است و به وسیله استرنبرگ و…

ادامه مطلب

پرسشنامه سبک زندگی ارتقا دهنده سلامت

دريافت پرسشنامه سبک زندگی ارتقا دهنده سلامت هدف پرسشنامه هدف از این پرسشنامه اندازه گیری رفتارهای ارتقا دهنده سلامت (تغذیه، ورزش، مسئولیت پذیری در مورد سلامت، مدیریت استرس، حمایت بین فردی، خودشکوفایی) است. مقیاس پرسشنامه این پرسشنامه دارای 54 سوال بوده و طیف پاسخگویی آن از نوع ليكرت است. روایی و پایایی پرسشنامه در پژوهش محمدی…

ادامه مطلب

پرسشنامه تمایل به ورزش

دريافت پرسشنامه تمايل به ورزش هدف از این پرسشنامه سنجش میزان تمایل به ورزش از ابعاد مختلف است.  مقیاس پرسشنامه این پرسشنامه دارای 20 سوال بوده و هدف اصلی سنجش میزان تمایل به ورزش در افراد است. مقیاس سنجش آن از 0 تا 4 (هیچ تا خیلی زیاد) می باشد. روایی و پایایی پرسشنامه در پژوهش…

ادامه مطلب

پرسشنامه تصویر بدنی

دريافت پرسشنامه تصوير بدني هدف از پرسشنامه تصویر بدن ارزیابی نگرش افراد درباره ابعاد تصویر بدنی خویش است.  مقیاس پرسشنامه این پرسشنامه شامل 69 ماده است که توسط خود فرد پاسخ داده می‌شود و جهت ارزیابی نگرش فرد درباره ابعاد مختلف ساختار تصویر بدنی طراحی شده است. طبق تعریف کش و پروزینسکی ، نگرش فرد…

ادامه مطلب

پرسشنامه بازخورد خوردن

پرسشنامه بازخورد خوردن هدف از پرسشنامه بازخورد ارزیابی بازخوردها و رفتارهای بیمار گونه خوردن و ابعاد آن (رژیم لاغری، پرخوری و اشتغال ذهنی با غذا، مهار دهانی) است.  مقیاس پرسشنامه این پرسشنامه دارای 20 سوال بوده و طیف پاسخگویی آن از نوع ليكرت شش درجه ای است . روایی و پایایی پرسشنامه در (منبع داخل…

ادامه مطلب

پرسشنامه اثرات توسعه ورزش بر فرآیند جهانی شدن

پرسشنامه اثرات توسعه ورزش بر فرآیند جهانی شدن پرسشنامه اثرات توسعه ورزش بر فرآیند جهانی شدن دارای 12 سوال می باشد که به صورت محقق ساخته شده  و هدف آن ارزیابی اثرات توسعه ورزش بر بعد اقتصادی جهانی شدن است. شیوه نمره گذاری شیوه نمره گذاری آن در قالب یک جدول ارایه شده که امتیاز آن…

ادامه مطلب