پرسشنامه آموزش الکترونیکی

  نام  پرسشنامه:آموزش الکترونیکی  دریافت : رایگان  نوع فایل: پی دی اف  تعدا سوالات:در دو بخش 54 سوال مولفه: ندارد مقیاس:لیکرت   لینک دانلود :اموزش الکترونیکی  منبع: شبکه آموزشی، پژوهشی مادسیج [/]

ادامه مطلب

پرسشنامه آشنای با پایگاه های اطلاعاتی

 نام  پرسشنامه:آشنای با پایگاه های اطلاعاتی  دریافت : رایگان  نوع فایل: پی دی اف  تعدا سوالات:9سوال مولفه: ندارد مقیاس:   لینک دانلود :اشنای با پایگاه اطلاعاتی  منبع: شبکه آموزشی، پژوهشی مادسیج

ادامه مطلب

پرسشنامه استفاده پذیری وب سایت

 نام  پرسشنامه:استفاده پذیری وب سایت  دریافت : رایگان  نوع فایل: پی دی اف  تعدا سوالات:37سوال مولفه: ندارد مقیاس: لیکرت   لینک دانلود :استفاده پذیری وب سایت دانشگاه  منبع: شبکه آموزشی، پژوهشی مادسیج

ادامه مطلب

پرسشنامه گرایی مدیران

 نام  پرسشنامه: استاندارد گرایی مدیران  دریافت : رایگان  نوع فایل: پی دی اف  تعدا سوالات:14 سوال مولفه: ندارد مقیاس: لیکرت   لینک دانلود :استاندارد گرایی مدیران  منبع: شبکه آموزشی، پژوهشی مادسیج

ادامه مطلب

پرسشنامه ارزیابی عملکرد

 نام  پرسشنامه: ارزیابی عملکرد   نوع فایل: ورد  تعدا سوالات:44 سوال مولفه: دارد مقیاس: لیکرت   لینک دانلود :ارزیابی عملکرد کارکنان  منبع: شبکه آموزشی، پژوهشی مادسیج

ادامه مطلب

پرسشنامه ارزیابی عملکرد دانشجویان توسط استاد راهنما

 نام  پرسشنامه: ارزیابی عملکرد دانشجویان   برای دریافت پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان( استاندارد) کلیک کنید  دریافت : رایگان  نوع فایل: پی دی اف  تعدا سوالات:در چند بخش و هر بخش شامل حدود 10 سوال مولفه: دارد مقیاس: ترستون   لینک دانلود :ارزیابی عملکرد دانشجویان  منبع: شبکه آموزشی، پژوهشی مادسیج [/stextbox] مولفه ها – توجه اثر…

ادامه مطلب

پرسشنامه ارزیابی برنامه درسی

 نام  پرسشنامه: ارزیابی برنامه درسی  دریافت : رایگان  نوع فایل: پی دی اف  تعدا سوالات:در چند بخش و هر بخش شامل حدود 40 سوال  تعدا مولفه های پرسشنامه : دارد   لینک دانلود :ارزیابی برنامه درسی  منبع: شبکه آموزشی، پژوهشی مادسیج

ادامه مطلب

پرسشنامه ارزیابی کیفیت تولید محتوای الکترونیکی

 نام  پرسشنامه: ارزیابی کیفیت تولید محتوای الکترونیکی  دریافت : رایگان  نوع فایل: پی دی اف  تعدا سوالات:45 سوال  تعدا مولفه های پرسشنامه : ندارد   لینک دانلود :ارزیابی کیفیت محتوای الکترونیکی  منبع: شبکه آموزشی، پژوهشی مادسیج

ادامه مطلب

پرسشنامه ارتباط بین فردی

 نام  پرسشنامه: ارتباط بین فردی  دریافت : رایگان  نوع فایل: پی دی اف  تعدا سوالات:26 سوال  تعداد مولفه های پرسشنامه : ندارد   لینک دانلود :لینک مستقیم دانلود  منبع: شبکه آموزشی پژوهشی ایران – مادسیج  

ادامه مطلب

پرسشنامه اثر بخشی

 نام  پرسشنامه: اثر بخشی- برداشت دیگران  دریافت : رایگان  نوع فایل: پی دی اف  تعدا سوالات:36 سوال  تعدا مولفه های پرسشنامه : ندارد   لینک دانلود :لینک مستقیم دانلود  منبع: شبکه آموزشی، پژوهشی مادسیج

ادامه مطلب