پرسشنامه نوآوری سازمانی (2007) – 24 سوالی

پرسشنامه نوآوری سازمانی (2007) – 24 سوالی Organizational Innovation Questionnaire (2007) پرسشنامه نوآوری سازمانی توسط زارعی (2007) به منظور سنجش نوآوری سازمانی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه نوآوری سازمانی دارای 24 سوال و 3 مولفه شامل فرهنگی، ساختاری و منابع انسانی می باشد و بر اساس طیف لیکرت با…

ادامه مطلب

پرسشنامه نوآوری سازمانی (1398) – 5 سوالی

پرسشنامه نوآوری سازمانی (1398) – 5 سوالی The organizational Innovation Questionnaire پرسشنامه نوآوری سازمانی توسط داودی بهنمیری (1398) به منظور سنجش نوآوری سازمانی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه نوآوری سازمانی دارای 5 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند (سازمان ما فرصت ارائه نوآوری در…

ادامه مطلب

پرسشنامه یادگیری سازمانی (1398) – 5 سوالی

پرسشنامه یادگیری سازمانی (1398) – 5 سوالی The organizational learning Questionnaire پرسشنامه یادگیری سازمانی توسط داودی بهنمیری (1398) به منظور سنجش یادگیری سازمانی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه یادگیری سازمانی دارای 5 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند (اعتقادات مدیران ما این می باشد…

ادامه مطلب

پرسشنامه هوش اخلاقی لینک و همکاران (2011)

پرسشنامه هوش اخلاقی لینک و همکاران (2011) The Moral intelligence Questionnaire Lennick & et al (2011) پرسشنامه هوش اخلاقی توسط لینک، کیل و جوردن (2011) به منظور سنجش هوش اخلاقی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه هوش اخلاقی دارای 40 سوال و 10 مولفه شامل عمل کردن مبتنی بر اصول،…

ادامه مطلب

پرسشنامه اشتياق تحصيلي دانش آموزان ويگا (2016)

پرسشنامه اشتياق تحصيلي دانش آموزان ويگا (2016) The student Engagement Questionnaire Veiga (2011) پرسشنامه اشتياق تحصيلي توسط ویگا (2016) به منظور سنجش اشتياق تحصيلي طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه اشتياق تحصيلي دارای 20 سوال و 4 مولفه شامل شناختی، عاطفی، رفتاری و عاملیت می باشد و بر اساس طیف…

ادامه مطلب

پرسشنامه هوش مالی پوپوویس و همکاران (2012)

پرسشنامه هوش مالی پوپوویس و همکاران (2012) Business Intelligence Questionnaire Popovic & et al (2012) پرسشنامه هوش مالی توسط پوپوویس، هاکنی، کوئلهو و جاکلیس (2012) به منظور سنجش هوش مالی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه هوش مالی دارای 16 سوال و 4 مولفه یکپارچگی داده های مالی، کیفیت محتوای…

ادامه مطلب

پرسشنامه ترومای سازمانی استاینکمپ (2014)

پرسشنامه ترومای سازمانی استاینکمپ (2014) The organizational trauma Questionnaire Steinkamp & de Vries (2014) پرسشنامه ترومای سازمانی توسط استاینکمپ و دی وریس (2016) به منظور سنجش ترومای سازمانی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه ترومای سازمانی دارای 5 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند (رویدادهای…

ادامه مطلب

پرسشنامه عملکرد شغلی سونی و مکات (2016)

پرسشنامه عملکرد شغلی سونی و مکات (2016) The job performance Questionnaire Sony & Mekoth (2016) پرسشنامه عملکرد شغلی توسط سونی و مکات (2016) به منظور سنجش عملکرد شغلی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه عملکرد شغلی دارای 5 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند (من…

ادامه مطلب

پرسشنامه رضایت شغلی سورولیا و رای (2017)

پرسشنامه رضایت شغلی سورولیا و رای (2017) The Job Satisfaction Questionnaire Surolia & Rai (2017) پرسشنامه رضایت شغلی توسط سورولیا و رای (2017) به منظور سنجش رضایت شغلی کارکنان طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه رضایت شغلی دارای 5 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند…

ادامه مطلب

پرسشنامه تعهد سازمانی انجل و پری (1981)

پرسشنامه تعهد سازمانی انجل و پری (1981) The organizational commitment Questionnaire Angle & Perry (1981) پرسشنامه تعهد سازمانی توسط انجل و پری (1981) به منظور سنجش تعهد سازمانی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه تعهد سازمانی دارای 5 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند (من…

ادامه مطلب