پرسشنامه نگرش و توانایی معنوی

  دریافت پکیج پرسشنامه نگرش و توانایی معنوی (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،مقاله بیس،مولفه، تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه نگرش و توانایی معنوی از ۴۳ گویه و ۲ خرده مقیاس نگرش معنوی (۲۴ سوال) و توانایی معنوی (۱۹ سوال) تشکیل شده است که به منظور سنجش سطح معنویت و رشد معنویت بکار می رود.نمره گذاری پرسشنامه…

ادامه مطلب

پرسشنامه صبحگاهی – شامگاهی هورن و استبرگ (MEQ)

  دریافت پکیج پرسشنامه صبحگاهی – شامگاهی هورن و استبرگ (MEQ) (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،مقاله بیس،مولفه، تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه صبحگاهی – شامگاهی (MEQ) توسط هورن و استبرگ در سال ۱۹۷۶ ساخته شده است که از ۱۹ گویه و ۳ خرده مقیاس ترجیح بیداری (۷ سوال)، ترجیح خواب (۴ سوال) و ترجیح عملکرد بهینه…

ادامه مطلب

پرسشنامه سنجش وسوسه مصرف مواد پس از ترک

  دریافت پکیج پرسشنامه سنجش وسوسه مصرف مواد پس از ترک (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،مقاله بیس،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه سنجش وسوسه مصرف مواد پس از ترک توسط فدردی، برعرفان و ضیایی (۲۰۰۸) ساخته شده است که از ۲۰ گویه تشکیل شده است که به منظور سنجش میزان افکار و خیالات مربوط به مواد و…

ادامه مطلب

پرسشنامه ذهن آگاهی کنتاکی

  دریافت پکیج پرسشنامه ذهن آگاهی کنتاکی (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،مقاله بیس،مولفه، تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه مهارت های ذهن آگاهی کنتاکی (KIMS) توسط بیر، اسمیت، و آلن در سال ۲۰۰۴ تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۳۹ ماده می‌باشد و برای اندازه‌گیری چهار مولفه ذهن‌آگاهی طراحی شده است که عبارتند از: مشاهده‌گری، توصیف بدون…

ادامه مطلب

مقیاس خودکارآمدی معلم اسچانن، موران و وولفولک-۲۴ گویه ای

  دریافت پکیج مقیاس خودکارآمدی معلم اسچانن، موران و وولفولک-۲۴ گویه ای (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،مقاله بیس،مولفه، تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) مقیاس خودکارآمدی معلم توسط اسچانن، موران و وولفولک در سال ۲۰۰۱ ساخته شده است که از ۲۴ گویه و ۳ خرده مقیاس درگیر کردن فراگیر (۷ سوال)، راهبردهای آموزشی (۹ سوال) و مدیریت کلاس (۸ سوال)…

ادامه مطلب

پرسشنامه مشاهده حرکتی برای آموزگاران (PMOQ-T)

  دریافت پکیج پرسشنامه مشاهده حرکتی برای آموزگاران (PMOQ-T) (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،مقاله بیس،مولفه،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه مشاهده حرکتی برای آموزگاران (PMOQ-T) از ۱۸ گویه و ۲ خرده مقیاس عملکرد حرکتی عمومی (۱۴ سوال) و نوشتن (۴ سوال) تشکیل شده است که به منظور ارزیابی عملکرد حرکتی درشت و ظریف کودکان سنین ۵ تا…

ادامه مطلب

مقیاس وسواس مرگ عبدالخالق (DOS)

  دریافت پکیج مقیاس وسواس مرگ عبدالخالق (DOS) (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،مقاله بیس،مولفه،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) مقیاس وسواس مرگ توسط عبدالخالق در سال ۱۹۹۸ در مصر ساخته شده است که از ۱۵ گویه و ۳ خرده مقیاس نشخوار مرگ (۸ سوال)، سلطه مرگ (۴ سوال) و عقاید تکراری مربوط به مرگ (۳ سوال) تشکیل شده…

ادامه مطلب

پرسشنامه راهبردهای فرآیندی نظم جویی هیجان

  دریافت پکیج پرسشنامه راهبردهای فرآیندی نظم جویی هیجان (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،مقاله بیس،مولفه،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه راهبردهای فرآیندی نظم جویی هیجان ۲۸ ماده دارد که شات،مانس و مالوف در سال ۲۰۰۹ برای بررسی و سنجش راهبردهای نظم جویی هیجانی مطرح شده در الگوی جان و گروس(۲۰۳) تدوین کرده اند.پرسشنامه راهبردهای فرآیندی نظم جویی…

ادامه مطلب

پرسشنامه درگیری تحصیلی- زرنگ

  دریافت پکیج پرسشنامه درگیری تحصیلی- زرنگ (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،مولفه،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه درگیری تحصیلی در سال ۱۳۹۱ توسط زرنگ معرفی شد. زرنگ(۱۳۹۱) در پژوهش خود برای اندازه گیری درگیری تحصیلی از پرسشنامه محقق ساخته استفاده کرد. بدین صورت که ابتدا مولفه های درگیری تحصیلی،درگیری شناختی،درگیری انگیزشی، درگیری رفتاری و گویه های متناسب…

ادامه مطلب

پرسشنامه سرزندگی تحصیلی-حسین چاری و دهقانی زاده

  دریافت پکیج پرسشنامه سرزندگی تحصیلی-حسین چاری و دهقانی زاده (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،مقاله بیس،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) حسین چاری و دهقانی زاده در سال ۱۳۹۱ پرسشنامه سرزندگی تحصیلی را با ۹ گویه با الگوگیری از مقیاس سرزندگی تحصیلی مارتین و مارش-۲۰۰۶ که چهار گویه داشت توسعه دادند. برای اجرای این مقیاس در فرهنگ ایرانی…

ادامه مطلب