پرسشنامه تفکر سیستمی دولانسکی و همکاران (2020)

پرسشنامه تفکر سیستمی دولانسکی و همکاران (2020) Systems Thinking Scale Dolansky & et al (2020) پرسشنامه تفکر سیستمی توسط دولانسکی مور، پالمیری و سینگ (2020) به منظور سنجش تفکر سیستمی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه تفکر سیستمی دارای 20 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی…

ادامه مطلب

پرسشنامه روحیه کارآفرینی (1388)

  پرسشنامه روحیه کارآفرینی (1388) The entrepreneurship spirit Questionnaire پرسشنامه روحیه کارآفرینی بر اساس ابعاد و شاخص های روحیه کارآفرینی توسط بهرام زاده و همکاران (1388) به منظور سنجش روحیه کارآفرینی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه روحیه کارآفرینی دارای 16 سوال و 4 مولفه شامل خلاقیت، انگیزه پیشرفت، ریسک…

ادامه مطلب

پرسشنامه حرفه ای گرایی (1391)

  پرسشنامه حرفه ای گرایی (1391) The professionalism Questionnaire پرسشنامه حرفه ای گرایی بر اساس ابعاد و شاخص های حرفه ای گرایی توسط کریمی (1391) به منظور سنجش حرفه ای گرایی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه حرفه ای گرایی دارای 16 سوال و 2 مولفه شامل تخصص گرایی و…

ادامه مطلب

پرسشنامه حرفه ای گرایی معلم مک ماهون و هوی (2009)

پرسشنامه حرفه ای گرایی معلم مک ماهون و هوی (2009) Professionalism Questionnaire McMahon & Hoy (2009) پرسشنامه حرفه ای گرایی معلم توسط مک ماهون و هوی (2011) به منظور سنجش حرفه ای گرایی معلم طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه حرفه ای گرایی معلم دارای 8 سوال می باشد و…

ادامه مطلب

پرسشنامه حرفه ای گرایی (1393)

پرسشنامه حرفه ای گرایی (1393) The Professionalism Questionnaire پرسشنامه حرفه ای گرایی توسط سرابی (1393) به منظور سنجش حرفه ای گرایی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه حرفه ای گرایی دارای 11 سوال و شامل پنج مؤلفه احساس هویت با حرفه، بازتاب عمومی خدمت، اعتقاد به خود کنترلی، جذابیت حرفه…

ادامه مطلب

پرسشنامه شایسته سالاری (1393)

پرسشنامه شایسته سالاری (1393) Meritocracy Questionnaire پرسشنامه شایسته سالاری توسط سرابی (1393) به منظور سنجش شایسته سالاری  طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه شایسته سالاری دارای 15 سوال و 5 مولفه شامل ساختار سازمانی و مدیریتی فرهنگ سازمانی، نظام جذب و تأمین، نظام حفظ و نگهداري و نظام آموزش و…

ادامه مطلب

پرسشنامه ثبات مدیریت (1393)

پرسشنامه ثبات مدیریت (1393) Management Stability Questionnaire پرسشنامه ثبات مدیریت توسط سرابی (1393) به منظور سنجش ثبات مدیریت طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه ثبات مدیریت دارای 3 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند (عوض شدن مدیران در سازمان شما به چه میزان است.) به…

ادامه مطلب

پرسشنامه تصمیم گیری مشارکتی در مسئولیت اجتماعی سازمان تائو و همکاران (2018)

پرسشنامه تصمیم گیری مشارکتی در مسئولیت اجتماعی سازمان تائو و همکاران (2018) Participative decision making on organizational social responsibility Tao et al (2018) پرسشنامه تصمیم گیری مشارکتی در مسئولیت اجتماعی سازمان توسط تائو و همکاران (2018) به منظور سنجش تصمیم گیری مشارکتی در مسئولیت اجتماعی سازمان طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های…

ادامه مطلب

پرسشنامه تلفیق فناوری اشمیت و همکاران (2009)

پرسشنامه تلفیق فناوری اشمیت و همکاران (2009) Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK) questionnaire Schmidt & et al (2009) پرسشنامه تلفیق فناوری توسط اشمیت و همکاران (2009) به منظور سنجش تلفیق فناوری طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه تلفیق فناوری دارای 55 سوال و 7 مولفه دانش فناوری، دانش پداگوژی، دانش…

ادامه مطلب

پرسشنامه تقلب علمی (1393)

پرسشنامه تقلب علمی (1393) Academic Cheating Questionnaire پرسشنامه تقلب علمی توسط عمرانی دهکهان (1393) بر مبنای مطالعات (وایتلی و اسپیگل، 2002؛ مک کیب و همکاران،2006؛ کلزبلیکر ، 2007؛ آکبولوت و همکاران، 2008؛ مگی و همکاران، 2008) به منظور سنجش تقلب علمی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه تقلب علمی دارای…

ادامه مطلب