پرسشنامه مسئولیت اجتماعی مند چیتراو پلونگ (2011) – 6 سوالی

پرسشنامه مسئولیت اجتماعی مند چیتراو پلونگ (2011) – 6 سوالی The Social Responsibility Questionnaire Mandhachitara & Poolthong (2011) پرسشنامه مسئولیت اجتماعی توسط مند چیتراو پلونگ (2011) به منظور سنجش مسئولیت اجتماعی  طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه مسئولیت اجتماعی دارای 6 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با…

ادامه مطلب

پرسشنامه وفاداری سازمانی علی و الکاظمی (2007) – 7 سوالی

پرسشنامه وفاداری سازمانی علی و الکاظمی (2007) – 7 سوالی Organizational loyalty Questionnaire Ali and Al-Kazemi (2007) پرسشنامه وفاداری سازمانی توسط علی و الکاظمی (2007) به منظور سنجش وفاداری سازمانی  طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه وفاداری سازمانی دارای 7 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی…

ادامه مطلب

پرسشنامه مشارکت شغلی سالانوا و شائوفیلی (2008) – 10 سوالی

پرسشنامه مشارکت شغلی سالانوا و شائوفیلی (2008) – 10 سوالی Job engagement Questionnaire Salanova & Schaufeli (2008) پرسشنامه مشارکت شغلی توسط سالانوا و شائوفیلی (2008) به منظور سنجش مشارکت شغلی  طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه مشارکت شغلی دارای 7 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی…

ادامه مطلب

پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر (1990) – 7 سوالی

پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر (1990) – 7 سوالی Organizational commitment Questionnaire Allen & Meyer’s (1990) پرسشنامه تعهد سازمانی توسط آلن و مایر (1990) به منظور سنجش تعهد سازمانی  طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه تعهد سازمانی دارای 7 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی…

ادامه مطلب

پرسشنامه ارزش های فرهنگی ازنوسکی و همکاران (2001)

پرسشنامه ارزش های فرهنگی ازنوسکی و همکاران (2001) The Cultural Values Questionnaire پرسشنامه ارزش های فرهنگی توسط ازنوسکی و همکاران (2001) به منظور سنجش ارزش های فرهنگی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه ارزش های فرهنگی دارای 24 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند (داشتن…

ادامه مطلب

پرسشنامه اعتماد به مدیر مایر و گاوین (2005)

پرسشنامه اعتماد به مدیر مایر و گاوین (2005) The trust to manager Questionnaire پرسشنامه اعتماد به مدیر توسط مایر و گاوین (2005) به منظور سنجش اعتماد به مدیر  طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه اعتماد به مدیر دارای 10 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند…

ادامه مطلب

پرسشنامه اعتماد سازمانی (1390)

پرسشنامه اعتماد سازمانی (1390) The Organizational Trust Questionnaire پرسشنامه اعتماد سازمانی توسط شفیعی (1390) به منظور سنجش اعتماد سازمانی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه اعتماد سازمانی دارای 16 می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند (افراد همکاري با این مدرسه را نسبت به دیگر مدرسه ها…

ادامه مطلب

پرسشنامه شناخت سازمانی پریزوسی (1980)

پرسشنامه شناخت سازمانی پریزوسی (1980) The Organizational Diagnosis Questionnaire Preziosi (1980) پرسشنامه شناخت سازمانی توسط پریزوسی (1980) به منظور سنجش شناخت سازمانی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه شناخت سازمانی دارای 35 سوال و 7 مولفه شامل ناکارآمدی ادراک شده، تسخیر ظرفیت روانی، و ویژگی های اصلی شناخت سازمانی می…

ادامه مطلب

پرسشنامه کارآفرینی درون سازمانی کورنوال و پرلمن (1990)

پرسشنامه کارآفرینی درون سازمانی کورنوال و پرلمن (1990) Inter Organizational Entrepreneurship Questionnaire Cornwall & Perlman (2011) پرسشنامه کارآفرینی درون سازمانی توسط کورنوال و پرلمن (1990) به منظور سنجش کارآفرینی درون سازمانی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه کارآفرینی درون سازمانی دارای 15 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت…

ادامه مطلب

پرسشنامه قابلیت یادگیری سازمانی جرز-گومز و همکاران (2005)

پرسشنامه قابلیت یادگیری سازمانی جرز-گومز و همکاران (2005) The Organizational Learning Capabilities Questionnaire Jerez-Gomez & et al (2005) پرسشنامه قابلیت یادگیری سازمانی توسط جرز-گومز و همکاران (2005) به منظور سنجش قابلیت یادگیری سازمانی  طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه قابلیت یادگیری سازمانی دارای 15 سوال و 4 مولفه شامل تعهد…

ادامه مطلب