مقاله ترجمه شده سرمایه انسانی در کسب و کار خانوادگی

دانلود مقاله ترجمه شده سرمایه انسانی در کسب و کار خانوادگی: با تمرکز بر سطح فردی پیش نمایش مقاله لاتین : [gview file=”https://madsg.com/wp-content/uploads/2014/03/Pages-from-Human-capital-in-family-businesses-Focusing-on-the-individual-level.pdf” save=”0″] ترجمه فارسی : چکیده این مقاله بر ساخت سرمایه انسانی در کسب و کار خانوادگی متمرکز است که سه بخش کلیدی را تشکیل میدهد . ابتدا ، درک ما از سرمایه…

ادامه مطلب

مقاله ترجمه شده دیدگاه هویت اجتماعی بر اساس وفاداری به نام تجاری

دانلود مقاله ترجمه شده دیدگاه هویت اجتماعی بر اساس وفاداری به نام تجاری پیش نمایش مقاله لاتین : [gview file=”https://madsg.com/wp-content/uploads/2014/03/Pages-from-Social-identity-perspective-on-brand-loyalty.pdf” save=”0″] ترجمه فارسی : این مقاله یک دیدگاه هویت اجتماعی ارتباط با مشتری و نام تجاری را پیشنهاد میکند و هویت نام تجاری و شناسایی را با اعتبار، اعتماد و رضایت در پیش بینی وفاداری…

ادامه مطلب

مقاله ترجمه شده توسعه طرح تامین مالی اسلامی برای SME ها

دانلود مقاله ترجمه شده توسعه طرح تامین مالی اسلامی برای SME ها در یک کشور در حال توسعه: مورد اندونزی پیش نمایش مقاله لاتین : [gview file=”https://madsg.com/wp-content/uploads/2014/03/Pages-from-The-Development-of-Islamic-Financing-Scheme-for-SMEs.pdf” save=”0″] ترجمه فارسی : چکیده ​​شرکت های کوچک متوسط (SME ها) نقش مهمی در ایجاد اشتغال و رشد محصولات ناخالص داخلی کشور های در حال توسعه دارند. در…

ادامه مطلب

مقاله ترجمه شده منطق فازی مبتنی بر روش بررسی تاثیر روند

دانلود مقاله ترجمه شده منطق فازی مبتنی بر روش بررسی تاثیر روند پیش نمایش مقاله لاتین : [gview file=”https://madsg.com/wp-content/uploads/2014/03/Pages-from-A-Fuzzy-Logic-based-Trend-Impact-Analysis-method.pdf” save=”0″] ترجمه فارسی : چکیده تمامی الگوریتم های بررسی تاثیر روند (TIA) در مقاله ، به تجزیه و تحلیلی بر اساس برآوردهای مستقیم میپردازند  که توسط متخصصین بمنظور احتمال وقوع یک رخداد بی سابقه به عنوان…

ادامه مطلب

مقاله ترجمه شده مدیریت ارتباط با کارمندان با استفاده از فناوری اطلاعات

دانلود مقاله ترجمه شده تحقق بخشی برتری رقابتی مدیریت ارتباط با کارمندان  با استفاده از فناوری اطلاعات پیش نمایش مقاله لاتین : [gview file=”https://madsg.com/wp-content/uploads/2014/03/Pages-from-Employee-relationship-management-—-Realizing-competitive-advantage.pdf” save=”0″] ترجمه فارسی : چکیده: مدیریت ار تباط کارکنان ،روند نوظهوری  را در رابطه با مدیریت منابع انسانی با ساخت و حفظ روابط فردی و متقابلا ارزشمند با کارکنان مبنی بر…

ادامه مطلب

مقاله ترجمه شده برون سپاری منابع انسانی

دانلود مقاله ترجمه شده برون سپاری منابع انسانی : اثرات  بازار و عملکردهای اجرایی توابع HR اداری پیش نمایش مقاله لاتین : [gview file=”https://madsg.com/wp-content/uploads/2014/03/Pages-from-An-assessment-of-teaching-and-learning-methodology-in-Islamic.pdf” save=”0″] ترجمه فارسی : چکیده: با استفاده از روش مطالعه رویداد و بررسی رگرسیون دو مرحله  ای بر نمونه ای از شرکت هایی که قراردادهای برون سپاری منابع انسانی (HRO) را…

ادامه مطلب

مقاله ترجمه شده بررسی های SWOT با استفاده از QFD فازی اصلاح شده

دانلود مقاله ترجمه شده بررسی های SWOT با استفاده از QFD فازی اصلاح شده.مورد مطالعه برای تدوین استراتژی در کارخانه تجاری پتروکاران پیش نمایش مقاله لاتین : [gview file=”https://madsg.com/wp-content/uploads/2014/03/Pages-from-SWOT-Analysis-using-of-Modified-Fuzzy-QFD-–-A-Case-Study-for-Strategy-Formulation-in-Petrokaran-Film-Factory.pdf” save=”0″] ترجمه فارسی : چکیده استراتژی یک برنامه جامعی است که راهکارهای اصلی ارگانها را تعیین میکند و روشهای مناسب برای اختصاص منابع در جهت کمک به…

ادامه مطلب

مقاله ترجمه شده استراتژی های بازار ورود مبتنی بر منابع و تأثیرات سازمانی

دانلود مقاله ترجمه شده بررسی استراتژی های بازار ورود مبتنی بر منابع و تأثیرات سازمانی : شواهد تجربی از یک منطقه با بافت اقتصادی پیش نمایش مقاله لاتین : [gview file=”https://madsg.com/wp-content/uploads/2014/03/Pages-from-Examining-market-entry-mode-strategies-via-resource-based-and-institutional.pdf” save=”0″] ترجمه فارسی : چکیده: این تحقیق دو هدف عمده دارد.اول توسعه و بررسی یک چهارچوب به منظور بازاریابی و انتخاب حالت ورودی مبتنی…

ادامه مطلب

مقاله ترجمه شده ارزیابی چند بعدی عملکرد سازمانی

دانلود مقاله ترجمه شده ارزیابی چند بعدی عملکرد سازمانی: یکپارچه سازی BSC و AHP پیش نمایش مقاله لاتین : [gview file=”https://madsg.com/wp-content/uploads/2014/03/Pages-from-Multidimensional-assessment-of-organizational-performance.pdf” save=”0″] ترجمه فارسی : چکیده : اندازه گیری عملکرد سازمانی یک فرایند پیچیده ای است با توجه به اینکه عملکرد بخودی خود یک پدیده چند وجهی است که عناصر اجزای آن ممکن است متمایز…

ادامه مطلب

مقاله ترجمه شده رفتار جامعه مسلمان در هدایت بانک اسلامی

دانلود مقاله ترجمه شده رفتار جامعه مسلمان در هدایت بانک اسلامی : نقش تعدیل کننده دانش و قیمت گذاری پیش نمایش مقاله لاتین : [gview file=”https://madsg.com/wp-content/uploads/2014/03/Pages-from-Moslem-Community-Behavior-in-The-Conduct-of-Islamic-Bank.pdf” save=”0″] ترجمه فارسی : چکیده هدف این مطالعه در  تعیین عواملی است  که رفتار جامعه مسلمان را در کاربرد خدمات بانکداری اسلامی در Surakarta تحت تاثیر قرار میدهند ….

ادامه مطلب