بازآفرینی مدیریت توسعه روستایی در ایران

تجربيات شش دهه برنامه‌ريزي در ايران و جهان از يکسو و تحولات اقتصادي، اجتماعي، علمي و اکولوژيکي در جهان و ايران از سوي ديگر ايجاب مي‌کند که با رويکرد عقلانيت انتقادي و نگرش توسعه پايدار با آسيب شناسي مديريت توسعه روستايي در ايران، حرکت و راهبرد خود را با توجه به ميثاقهاي ملي از جمله…

ادامه مطلب

بررسی تاثیر کادمیوم و نیکل بر جوانه زنی

حضور فلزات سنگین یکی از مهمترین تنش های محیطی محسوب می شود، که می تواند منجر به کاهش رشد و تولیدانواع اکسیژن های واکنشگر گردد . در این تحقیق ا ثر تیمارهای مختلف دو فلز سنگین کادمیوم و نیکل بر جوانه زنی و رشددانه رست های تربچه مورد بررسی قرار گرفت . به این منظور…

ادامه مطلب

اثرکاربرد زئولیت در مصرف بهینه آب بر توان رویش بذور تولیدی کلزا

به منظور بررسی اثرات کاربرد زئولیت و سطوح مختلف آبیاری بر جوانه زن ی و قدرت رو ی ش بذور تولی دی کلز ا،آزمایشی بر اساس یک آزمایش فاکتوریل در قالب یک طرح بلوک کامل تصادفی با چهار تکرار در طی سال 2008 انجام120 و ، 10 و 20 تن در هکتار ) و سه…

ادامه مطلب

کاربرد مدلسازی جوانه زنی در واکنش به دما و پتانسیل آب در تحقیقات علوم بذر

دما و رطوبت عوامل ضروری برای جوانه زنی بذر هستند . هر دوی این عوامل میتوانند با هم یا به طور جداگانه بر درصدوسرعت جوانه زنی اثر گذارند . مدلهای مختلفی برای توصیف رابطه دما و جوانه زنی بکار رفته است (از جمله مدل هایترمالتایم). مدل هیدروتایم نیز برای توصیف رابطه بین پتانسیل آب و…

ادامه مطلب

تاثیر نور و درجه حرارت بر جوانه زنی بذر سیاه تاغ

تاغ گونه ای مناسب جهت احیا بیولوژیک مناطق بیابانی کویری است. تاغ با دارا بودن سه خصوصیت اصلی خشکیپسندی، شورپسندی و شن دوستی به عنوان سازگارترین گونه ها ی بیابانی و نیمه بیابانی است و بدین لحاظ به طور وس یعیدر عملیات تثبیت بیولوژیک شن مورد استفاده قرار گرفته است .این گیاه یک گیاه اقتصادی…

ادامه مطلب

بررسي تأثير سرمايه اجتماعي بر رفتار رقابتي شرکت ها

دریافت مقالات پژوهشی از سایت مادسیج چکیده مقاله هدف اين تحقيق،‏ بررسي تأثير سرمايه اجتماعي بر رفتار رقابتي شرکت ها مي باشد که از لحاظ ماهيت کاربردي است. روش تحقيق به کار رفته،‏ توصيفي- تحليلي و از نوع همبستگي است. جامعه آماري در نظرگرفته شده،‏ 60 نفر از مديران شرکت هاي صنايع غذايي همدان مي…

ادامه مطلب

ای.اف.کیو.ام مبنایی برای ارزیابی نظام پیشنهادات

دریافت مقالات پژوهشی از سایت مادسیج چکیده مقاله نظام پیشنهادات،‏ نظام همکاری فکری و عملی کارکنان یک سازمان با سطوح مختلف مدیریتی آن سازمان است. در نظام پیشنهادات،‏ کلیه افراد سازمان،‏ فعالانه در حل مسایل و ارتقای بهره وری سازمان تلاش نموده و در قالب ارایه طرح و پیشنهاد با مدیریت همکاری می نمایند. از…

ادامه مطلب

رتبه‌بندي بانک‌هاي دولتي شهر کرمان بر اساس سطح سرمايه اجتماعي با استفاده از تکنيک‌هاي تصمیم‌گيري چندشاخصه

دریافت مقالات پژوهشی از سایت مادسیج چکیده مقاله با ورود به عصر ارتباطات و اطلاعات،‏ و حرکت از اقتصاد صنعتي و توليدي به سمت اقتصاد خدماتي دانش بنيان؛ مباني رقابتي کسب و کارها از بودجه‌هاي سرمايه‌اي و دارايي‌هاي ملموس به سمت دارايي‌هاي ناملموس و سرمايه‌هاي فکري از جمله سرمايه‌هاي ارتباطي و اجتماعي تغييرکرده است. از…

ادامه مطلب

فهم انتقال خط مشي اصلاحات اداري در ايران پژوهشي بر مبناي راهبرد داده بنياد

دریافت مقالات پژوهشی از سایت مادسیج چکیده مقاله براي تبيين نوع اصلاحات اداري در هر کشوري دو نحله بزرگ فکري وجود دارد. نحله نخست عوامل موجد اصلاحات اداري را در درون هر کشور جستجو مي‌کند،‏ در حالي که نحله دوم اشاعه بسته‌هاي اصلاحات اداري در کشور را به عوامل بين‌المللي و جهاني نسبت مي‌دهد. با…

ادامه مطلب