جزوه آشنایی با انواع سرم

 سرم ها جز مواد دارویی هستند که دارای ترکیبات متفاوت بوده و هر کام از آنها برای بیماری خاصی مورد استفاده قرار می گیرند سرم ها دارای ترکیبات آمینو اسیدی ، کربوهیدراتی، الکترولیتی و …. هستند . در طبقه بندی محلول های تزریقی ترکیب شیمیایی و غلظت اسمزی محلول اهمیت دارد. ترکیب شیمیایی : محلول…

ادامه مطلب