پرسشنامه کیفیت روابط جنسی صادقی و سامانی (2011)

پرسشنامه کیفیت روابط جنسی صادقی و سامانی (2011) The Quality of Marital Sexuality Scale پرسشنامه پرسشنامه کیفیت روابط جنسی توسط صادقی و سامانی (2011) به منظور سنجش پرسشنامه کیفیت روابط جنسی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه پرسشنامه کیفیت روابط جنسی دارای 12 سوال و 3 مولفه اجازه به برقراری…

ادامه مطلب

پرسشنامه شدت پرخوری گورمالی و همکاران (1982)

پرسشنامه شدت پرخوری گورمالی و همکاران (1982) Binge eating severity questionnaire پرسشنامه شدت پرخوری یا شکم بارگی توسط گورمالی، بلاک، داستون و راردین (1982) به منظور سنجش شدت پرخوری طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه شدت پرخوری دارای 16 سوال و که ابعاد شناختی عاطفی (مانند احساس گناه، اشتغال ذهنی…

ادامه مطلب

پرسشنامه استرس زناشویی استکلهم (2000)

پرسشنامه استرس زناشویی استکلهم (2000) Stockholm Marital stress Scale پرسشنامه استرس زناشویی توسط اورث گومر و همکاران (2000) به منظور سنجش استرس زناشویی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه استرس زناشویی دارای 17 سوال می باشد و بر اساس نمره گذاری صفر و یک با سوالاتی مانند(آیا چیزهایی وجود دارد…

ادامه مطلب

پرسشنامه نیازهای بنیادین روانشناختی مرتبط با کار وندن بروک و همکاران (2010)

پرسشنامه نیازهای بنیادین روانشناختی مرتبط با کار وندن بروک و همکاران (2010) The Work-Related Basic Need Satisfaction Scale پرسشنامه نیازهای بنیادین روانشناختی مرتبط با کار توسط وندن بروک و همکاران (2010) به منظور سنجش نیازهای بنیادین روانشناختی مرتبط با کار طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه نیازهای بنیادین روانشناختی مرتبط…

ادامه مطلب

پرسشنامه فرسودگی والدینی رزکام و همکاران (2018)

پرسشنامه فرسودگی والدینی رزکام و همکاران (2018) Parental Burnout Assessment questionnaire پرسشنامه فرسودگی والدینی توسط رزکام و همکاران (2018) به منظور سنجش فرسودگی والدینی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه فرسودگی والدینی دارای 23 سوال  و 4 مولفه خستگی در نقش والدینی، تقابل با خودوالدینی گذشته، احساس بیزاری از نقش…

ادامه مطلب

پرسشنامه اثر اجتماعی بو و همکاران (2020)

پرسشنامه اثر اجتماعی بو و همکاران (2020) Social impact questionnaire پرسشنامه اثر اجتماعی توسط بو و همکاران (2020) به منظور سنجش اثر اجتماعی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه اثر اجتماعی دارای 6 سوال و 2 مولفه اثر اجتماعی هنجاری و اثر اجتماعی اطلاعاتی می باشد و بر اساس طیف…

ادامه مطلب

پرسشنامه بهره همدلی بارون – کوهن (2003)

پرسشنامه بهره همدلی بارون – کوهن (2003) Baron-Cohen empathy scale (2003) پرسشنامه بهره همدلی توسط بارون – کوهن (2003) به منظور سنجش بهره همدلی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه بهره همدلی دارای 26 سوال و 3 مولفه همدلی شناختی، مهارت های اجتماعی و واکنش پذیری هیجانی می باشد و…

ادامه مطلب

پرسشنامه خود شکوفایی رشید (2008)

پرسشنامه خود شکوفایی رشید (2008) Self-Actualization Questionnaire پرسشنامه خود شکوفایی توسط رشید (2008) به منظور سنجش خود شکوفایی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه خودشکوفایی دارای 15 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(من می توانم احساساتم را بیان کنم حتی وقتی ممکن است آنها پیامد…

ادامه مطلب

پرسشنامه راهبردهای تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی و کرایج (2006) – 18 سوالی

پرسشنامه راهبردهای تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی و کرایج (2006) – 18 سوالی Cognitive Emotion Regulation Questionnaire -18 (CERQ-18) پرسشنامه راهبردهای تنظیم شناختی هیجان توسط گارنفسکی و کرایج (2006) به منظور سنجش راهبردهای تنظیم شناختی هیجان  طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه راهبردهای تنظیم شناختی هیجان  دارای 18 سوال و دو…

ادامه مطلب

پرسشنامه سندرم خستگی مزمن جیسون (2014)

پرسشنامه سندرم خستگی مزمن جیسون (2014) Chronic Fatigue Syndrome Questionnaire پرسشنامه سندرم خستگی مزمن توسط جیسون (2014) به منظور سنجش سندرم خستگی مزمن طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه سندرم خستگی مزمن دارای 14 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(آیا کارها را بدون مشکل شروع…

ادامه مطلب