پرسشنامه باورهای فراشناختی مربوط به استفاده از تلفن هوشمند (MSUQ)کاسل و همکاران ۲۰۲۰

      پرسشنامه باورهای فراشناختی مربوط به استفاده از تلفن هوشمند (MSUQ)کاسل و همکاران ۲۰۲۰ پرسشنامه باورهای فراشناختی مربوط به استفاده از تلفن هوشمند توسط کاسل و همکاران (۲۰۲۰) به منظور سنجش باورهای فراشناختی مربوط به استفاده از تلفن هوشمند طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه توسط اکبری و همکاران در سال  (۲۰۲۱)…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد رفتار تعارض آمیز (تعارض والد- نوجوانان) پرینز و همکاران ۱۹۷۷ (فرم پدر)

      پرسشنامه استاندارد رفتار تعارض آمیز (تعارض والد- نوجوانان) پرینز و همکاران ۱۹۷۷ (فرم پدر) Conflict Behavior Questionnaire (CBQ) پرسشنامه رفتار تعارض آمیز توسط پرینز  و همکاران (۱۹۹۷) به منظور سنجش رفتار تعارض آمیز طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۲۰ سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد نشخوار فکری مشترک دیویدسون و همکاران ۲۰۱۴

      پرسشنامه استاندارد نشخوار فکری مشترک دیویدسون و همکاران ۲۰۱۴ پرسشنامه نشخوار فکری مشترک توسط دیویدسون و همکاران (۲۰۱۴) به منظور سنجش نشخوار فکری مشترک طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه در ایران توسط تنهای رشوانلو در سال (۱۴۰۰) اعتباریابی شده است. این پرسشنامه دارای ۲۶ سوال و ۳ بعد بازسازی، ژرف…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد رضایت زناشویی انریچ ۱۹۸۹- ۴۷ سوالی

      پرسشنامه استاندارد رضایت زناشویی انریچ ۱۹۸۹- ۴۷ سوالی پرسشنامه رضایت زناشویی توسط انریچ(۱۹۸۹) به منظور سنجش رضایت شغلی طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۴۷ سوال و ۱۲ مقیاس می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند (من و همسرم یکدیگر را کاملا درک می کنیم.) به سنجش…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد تعارضات زناشویی براتی و ثنایی ۱۳۷۲-۵۴ سوالی

      پرسشنامه استاندارد تعارضات زناشویی براتی و ثنایی ۱۳۷۲ پرسشنامه تعارضات زناشویی توسط براتی و ثنایی (۱۳۷۲) به منظور سنجش تعارضات زناشویی طراحی و تدوین شده استاین پرسشنامه دارای ۵۴ سوال و ۸ بعد کاهش همکاری، کاهش رابطه جنسی، افزایش واکنش‌های هیجانی، افزایش جلب حمایت فرزندان، افزایش رابطه فردی با خویشاوندان خود، کاهش…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد تعارض های زناشویی (MCQ) براتی و ثنایی ۱۳۷۵- ۴۲ سوالی

      پرسشنامه استاندارد تعارض های زناشویی (MCQ) براتی و ثنایی ۱۳۷۵- ۴۲ سوالی پرسشنامه تعارض های زناشویی توسط براتی و ثنایی (۱۳۷۵) به منظور تعارض های زناشویی طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۴۲ سوال که هفت حیطه تعارض زوجین که شامل کاهش همکاری، کاهش رابطه جنسی، افزایش واکنش هیجانی،افزایش رابطه…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد تمایل جنسی هالبرت (HISD) 1992

      پرسشنامه استاندارد  تمایل جنسی هالبرت (HISD) 1992 Hurlbert Index of Sexual Desire (HISD) پرسشنامه تمایل جنسی هالبرت توسط اپت و هالبرت (۱۹۹۲) به منظور سنجش میزان تمایل جنسی بارز در فعالیت‌های جنسی طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۲۵ سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد احقاق جنسی هالبرت (HISA) 1991

      پرسشنامه استاندارد احقاق جنسی هالبرت (HISA) 1991 پرسشنامه احقاق جنسی توسط دیوید فارلی هالبرت (۱۹۹۱) به منظور سنجش میزان احقاق جنسی زنان در تعامل با دیگران طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۲۵ می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند (احساس می‌کنم در رابطه جنسی خجالتی هستم.)…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد سبک و اختلال شخصیت (PSDI-S) کوهل و کازن ۲۰۰۹

      پرسشنامه استاندارد سبک و اختلال شخصیت (PSDI-S) کوهل و کازن ۲۰۰۹ پرسشنامه سبک و اختلال شخصیت توسط کوهل و کازن (۲۰۰۹) به منظور سنجش تمامی ابعاد اختلالات شخصیت طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۵۶ سوال و ۱۴ نوع اختلال می باشد. این پرسشنامه در ایران توسط اعتباریابی شده و…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد ذهن آگاهی بروان و رایان ۲۰۰۳- ۱۴ سوالی

      پرسشنامه استاندارد ذهن آگاهی بروان و رایان ۲۰۰۳- ۱۴ سوالی پرسشنامه ذهن آگاهی توسط بروان و رایان (۲۰۰۳) به منظور سنجش ذهن آگاهی طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۱۴ سوال و دو مولفه اطمینان و عدم اطمینان می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند (انگار که…

ادامه مطلب