پرسشنامه بلوغ عاطفی شویر سینگ و ماهیش بهار گاوا (2000)

پرسشنامه  بلوغ عاطفی شویر سینگ و ماهیش بهار گاوا (2000) Emotional maturity questionnaire پرسشنامه بلوغ عاطفی توسط شویر سینگ و ماهیش بهار گاوا (2000) به منظور سنجش بلوغ عاطفی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه بلوغ عاطفی دارای 48 سوال و 5 مولفه عدم ثبات عاطفی، بازگشت عاطفی، ناسازگاری اجتماعی،…

ادامه مطلب

پرسشنامه فرایندهای خانواده (1382)

پرسشنامه فرایندهای خانواده (1382) Family proses questionnaire پرسشنامه فرایندهای خانواده توسط سامانی (1382) به منظور سنجش فرایندهای خانواده طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه فرایندهای خانواده دارای 43 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(چنانچه یکی از اعضای خانواده برای رفع نیازهای خانواده تلاش کند مورد…

ادامه مطلب

پرسشنامه اعتماد به مدیر مایر و گوین (2005)

پرسشنامه  اعتماد  به مدیر مایر و گوین (2005) Trust in principal questionnaire Mayer & Gavin’s (2005) پرسشنامه اعتماد به مدیر توسط مایر و گوین (2005) به منظور سنجش اعتماد به مدیر طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه اعتماد به مدیر دارای 10 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت…

ادامه مطلب

پرسشنامه شاخص پنجگانه تشخیص سندروم فرتوتی در جمعیت سالمندان ایران

پرسشنامه شاخص پنجگانه تشخیص سندروم فرتوتی در جمعیت سالمندان ایران Frailty Syndrome Checklist 5-Items in Frail Older Adults in Iran پرسشنامه شاخص پنجگانه تشخیص سندروم فرتوتی در جمعیت سالمندان ایران توسط توان و اسدالهی در سال (2022) به منظور سنجش فرتوتی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه شاخص پنجگانه تشخیص…

ادامه مطلب

پرسشنامه شدت رقابتی کوهلی و جاورسکی (1993)

پرسشنامه شدت رقابتی کوهلی و جاورسکی (1993) Competitive Resistance questionnaire پرسشنامه شدت رقابتی توسط کوهلی و جاورسکی (1993) به منظور سنجش شدت رقابتی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه شدت رقابتی دارای 5 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(رقابت در بازار ما بسیار ناچیز است.)…

ادامه مطلب

پرسشنامه تشابه فرد با برند استوکبرگر و همکاران (2012)

پرسشنامه تشابه فرد با برند استوکبرگر و همکاران (2012) Brand-self similarity questionnaire پرسشنامه تشابه فرد با برند توسط استوکبرگر و همکاران (2012) به منظور سنجش تشابه فرد با برند طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه تشابه فرد با برند دارای 4 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با…

ادامه مطلب

پرسشنامه عملکرد توسعه محصول جدید چنگ و یانگ (2018)

پرسشنامه عملکرد توسعه محصول جدید چنگ و یانگ (2018) Performance of new product development questionnaire پرسشنامه عملکرد توسعه محصول جدید توسط چنگ و یانگ (2018) به منظور سنجش عملکرد توسعه محصول جدید طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه عملکرد توسعه محصول جدید دارای 6 سوال و دو مولفه عملکرد مالی…

ادامه مطلب

پرسشنامه خودشکوفایی دانش آموزان اهواز (1380) – 15 سوالی

پرسشنامه خودشکوفایی دانش آموزان اهواز (1380) – 15 سوالی Self-actualization questionnaire پرسشنامه خودشکوفایی اهواز توسط اسماعیل خانی و همکاران (1380) به منظور سنجش خودشکوفایی دانش آموزان طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه خودشکوفایی دارای 15 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(من می توانم احساساتم را…

ادامه مطلب

پرسشنامه خودآگاهی ریلو و الیک (1998)

پرسشنامه خودآگاهی ریلو و الیک (1998) (Self-Consciousness Scale (SCS پرسشنامه خودآگاهی توسط ریلو و الیک (1998) به منظور سنجش خودآگاهی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه خودآگاهی دارای 24 سوال و 3 مولفه خودآگاهی خصوصی، خودآگاهی عمومی و اضطراب اجتماعی می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(گاه…

ادامه مطلب

پرسشنامه پرسشنامه انگیزش شغلی مازلو (1943) – 14 سوالی

پرسشنامه پرسشنامه انگیزش شغلی مازلو (1943) Job Motivation questionnaire Maslow (1943) پرسشنامه انگیزش شغلی  توسط مازلو (1943) به منظور سنجش انگیزش شغلی  طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه انگیزش شغلی  دارای 14 سوال و پنج بعد نیاز به احساس امنیت ، نیاز به تعلق اجتماعی، نیاز به احساس احترام، نیاز…

ادامه مطلب