پرسشنامه استاندارد شخصیتی هگزاکو- ۲۴ سوالی

    پرسشنامه استاندارد شخصیتی هگزاکو- ۲۴ سوالی (The 24-item brief HEXACO inventory (BHI پرسشنامه شخصیتی هگزاکو توسط دی وریزا (۲۰۱۳) به منظور سنجش شخصیت طراحی و تدوین شده است. در ایران نیز توسط بشرپور و همکاران (۱۳۹۸) اعتباریابی شده است. این پرسشنامه دارای ۲۴ سوال و شش مولفه صداقت- تواضع، تهیج پذیری، برون گرایی،…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد تاب آوری در برابر خودکشی عثمان و همکاران ۲۰۰۴

    پرسشنامه استاندارد تاب آوری در برابر خودکشی عثمان و همکاران ۲۰۰۴ Suicide Resilience Inventory–۲۵ پرسشنامه تاب آوری در برابر خودکشی توسط عثمان و همکاران (۲۰۰۴) به منظور سنجش تاب آوری در برابر خودکشی افراد طراحی و تدوین شده است و در ایران توسط مهدی یار و نجاتی (۱۳۹۴) اعتباریابی شده است. این پرسشنامه…

ادامه مطلب

پکیج پرسشنامه خوش بینی تحصیلی

        پکیج پرسشنامه خوش بینی تحصیلی این پکیج حاوی ۳ پرسشنامه در مورد خوش بینی تحصیلی می باشد. تعریف مفهومی خوش بینی تحصیلی خوش بینی تحصیلی: خوشبینی تحصیلی، جمعی از باورهای مرتبط با قوتها و ظرفیتهای درونی مدرسه به منظور رسیدن به پیشرفت تحصیلی می باشد. این باورها مبتنی بر تأکید تحصیلی، کارآمدی…

ادامه مطلب

پکیج پرسشنامه انگیزش تحصیلی

        پکیج پرسشنامه انگیزش تحصیلی این پکیج حاوی ۲ پرسشنامه در مورد انگیزش تحصیلی می باشد. تعریف مفهومی انگیزش تحصیلی انگیزش تحصیلی: سازه انگیزش تحصیلی به  رفتارهایی که برای یادگیری و پیشرفت در تحصیل مربوط است، اطلاق می شود . به طور کلی انگیزش پیشرفت تحصیلی به عنوان یکی از انگیزه های…

ادامه مطلب

پکیج پرسشنامه سرمایه اجتماعی

        پکیج پرسشنامه سرمایه اجتماعی این پکیج حاوی ۱۲ پرسشنامه در مورد سرمایه اجتماعی می باشد. تعریف مفهومی سرمایه اجتماعی سرمایه اجتماعی: سرمایه اجتماعی عبارت است از توانای افراد برای کار تعریف شده با هم و برای رسیدن به اهداف مشترک در گروه ها و سازمان ها می داند. همچنین سرمایه اجتماعی به…

ادامه مطلب

پکیج پرسشنامه بهزیستی روانشناختی

        پکیج پرسشنامه بهزیستی روانشناختی این پکیج حاوی ۳ پرسشنامه در مورد بهزیستی روانشناختی می باشد. تعریف مفهومی بهزیستی روانشناختی بهزیستی روانشناختی: بهزیستی روانشناختی یک مفهوم چند بعدی است که در برگیرنده: پذیرش خود، روابط مثبت با دیگران، خودمختاری؛ تسلط بر محیط، زندگی هدفمند و رشد شخصی می باشد. معرفی پرسشنامه ها پرسشنامه…

ادامه مطلب

پکیج پرسشنامه تفکر انتقادی

        پکیج پرسشنامه تفکر انتقادی این پکیج حاوی ۶ پرسشنامه در مورد تفکر انتقادی می باشد. تعریف مفهومی تفکر انتقادی تفکر انتقادی: دیویی تفکر انتقادی را «توجه به موضوع خاص در ذهن که شخص بسیار دقیق و موشکافانه به تحلیل آن می‌پردازد» یاد می‌کند. معرفی پرسشنامه ها پرسشنامه استاندارد تفکر انتقادی کالیفرینا ۳۴…

ادامه مطلب

پکیج پرسشنامه افسردگی، اضطراب و استرس لاویبوند و لاویبوند ۱۹۹۵

        پکیج پرسشنامه افسردگی، اضطراب و استرس لاویبوند و لاویبوند ۱۹۹۵ این پکیج حاوی ۲ پرسشنامه در مورد افسردگی، اضطراب و استرس می باشد. تعریف مفهومی افسردگی، اضطراب و استرس افسردگی، اضطراب و استرس : افسردگی یک وضعیت هیجانی اندوه مداوم با دامنه ای از دلسردی و غم نسبتا خفیف تا یاس و ناامیدی…

ادامه مطلب

پکیج پرسشنامه افسردگی

        پکیج پرسشنامه افسردگی این پکیج حاوی ۷ پرسشنامه در مورد افسردگی می باشد. تعریف مفهومی افسردگی افسردگی : افسردگی عبارت است از حالتی که در آن حال و حالت‌های درونی ضعیف شده، بدون آن که اختلال کلی در فهم و درک مطالب و مسائل ظاهر شده باشد. افسردگی واکنشی است در مقابل…

ادامه مطلب

پکیج پرسشنامه کیفیت زندگی

        پکیج پرسشنامه کیفیت زندگی این پکیج حاوی ۵ پرسشنامه در مورد کیفیت زندگی می باشد. تعریف مفهومی کیفیت زندگی کیفیت زندگی : فیلیپز( ۲۰۰۶)، دو رویکرد برای کیفیت زندگی ارائه می‌دهد : اولین و مهمترین رویکرد، رویکرد ذهنی است که ادراک فرد از زندگی را شامل می‌شود و دومین رویکرد، رویکرد عینی…

ادامه مطلب