پرسشنامه نگرانی از بدشکلی بدن اوستوزین و همکاران (1998)

پرسشنامه نگرانی از بدشکلی بدن اوستوزین و همکاران (1998) Dysmorphic Concern questionnaire پرسشنامه نگرانی از بدشکلی بدن توسط اوستوزین و همکاران (1998) به منظور سنجش نگرانی از بدشکلی بدن طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه نگرانی از بدشکلی بدن دارای 7 می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی…

ادامه مطلب

پرسشنامه حمایت های خانواده بر توسعه شغلی فواد و همکاران (2010)

پرسشنامه حمایت های خانواده بر توسعه شغلی فواد و همکاران (2010) Family influence on career development scale پرسشنامه حمایت های خانواده بر توسعه شغلی توسط شغلی فواد و همکاران (2010) به منظور سنجش  حمایت های خانواده بر توسعه شغلی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه حمایت های خانواده بر توسعه…

ادامه مطلب

پرسشنامه بیگانگی تحصیلی مائو و روزالیند (1972) بورباچ ( 1972) و لانگ (1997)

پرسشنامه بیگانگی تحصیلی مائو و روزالیند (1972) بورباچ ( 1972) و لانگ (1997) Educational alienation Questionnaire پرسشنامه بیگانگی تحصیلی توسط مائو و روزالیند (1972) بورباچ ( 1972) و لانگ (1997) به منظور سنجش  مؤلفه های بیگانگی تحصیلی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه  بیگانگی تحصیلی دارای 15 سوال  و 5…

ادامه مطلب

پرسشنامه مؤلفه های تاثیرگذار بر قصد فرزندآوری نخعی و خواجه (1401)

پرسشنامه مؤلفه های تاثیرگذار بر قصد فرزندآوری نخعی و خواجه (1401) The components affecting Childbearing Intention Questionnaire پرسشنامه مؤلفه های تاثیرگذار بر قصد فرزندآوری توسط نخعی و خواجه (1401) به منظور سنجش  مؤلفه های تاثیرگذار بر قصد فرزندآوری طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه  مؤلفه های تاثیرگذار بر قصد فرزندآوری…

ادامه مطلب

پرسشنامه واکنش پذیری بین فردی (همدلی) گلبابایی و همکاران(2022)

پرسشنامه واکنش پذیری بین فردی (همدلی) گلبابایی و همکاران(2022) Interpersonal Reactivity Index Golbabaei & et al نسخه کوتاه پرسشنامه واکنش پذیری بین فردی  توسط گلبابایی و همکاران  (2008) به منظور سنجش همدلی بین فردی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه واکنش پذیری بین فردی دارای 16 سوال و 4 مولفه…

ادامه مطلب

پرسشنامه رفتارهای وارسی بدنی ریاس (2002)

پرسشنامه رفتارهای وارسی بدنی ریاس (2002) Body Checking Questionnaire پرسشنامه رفتارهای وارسی بدنی توسط ریاس (2002) به منظور سنجش رفتارهای وارسی بدنی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه رفتارهای وارسی بدنی دارای 23 سوال وارسی ظاهر کلی، وارسی قسمت های خاص بدن، وارسی بسته به شیوه های خاص هر فرد…

ادامه مطلب

پرسشنامه اضطراب اجتماعی لیبوویتز (1987)

پرسشنامه اضطراب اجتماعی لیبوویتز (1987) Libowitz Social Anxiety Scale پرسشنامه اضطراب اجتماعی توسط لیبو ویتز (1987) به منظور سنجش اضطراب اجتماعی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه اضطراب اجتماعی دارای 24 سوال و 2 مولفه اضطراب عملکرد و اضطراب موقعیت اجتماعی می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی…

ادامه مطلب

پرسشنامه ترس از ارزیابی مثبت ویکز، هیمبرگ و رودباگ (2008)

پرسشنامه ترس از ارزیابی مثبت ویکز، هیمبرگ و رودباگ (2008) The Fear of Positive Evaluation Scale پرسشنامه ترس از ارزیابی مثبت توسط ویکز، هیمبرگ و رودباگ (2008) به منظور سنجش ترس از ارزیابی مثبت طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه ترس از ارزیابی مثبت دارای 10 سوال می باشد و…

ادامه مطلب

پرسشنامه ارزیابی فراشناخت بدشکلی بدن (1390)

پرسشنامه ارزیابی فراشناخت بدشکلی بدن (1390) Body dysmorphic disorder questionnaire پرسشنامه ارزیابی فراشناخت بدشکلی بدن توسط ربیعی، صلاحیان، بهرامی و پالاهنگ (1390) به منظور ارزیابی فراشناخت بدشکلی بدن طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه ارزیابی فراشناخت بدشکلی بدن دارای 31 سوال و 4 مولفه راهبردهای کنترل فراشناختی، عینیّت بخشیدن به…

ادامه مطلب

پرسشنامه اختلال خوردن گارنر، المستد و پولیوی (1983)

پرسشنامه اختلال خوردن گارنر، المستد و پولیوی (1983) Eating disorder questionnaire Garner, Olmsted & Polivy (1983) پرسشنامه اختلال خوردن توسط گارنر، المستد و پولیوی (1983) به منظور سنجش اختلال خوردن طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه اختلال خوردن دارای 64 سوال و 8 مولفه ناکارآمدی، ترس های بلوغ، کمال گرایی،…

ادامه مطلب