پرسشنامه استاندارد نشانه های روانشناختی (SCL-25)

    پرسشنامه استاندارد نشانه های روانشناختی (SCL-25) پرسشنامه نشانه های روانشناختی توسط نجاریان و داودی (۱۳۸۰) بر اساس نسخه ۹۰ سوالی (SCL-90) دراگاتیس ۱۹۸۳ به منظور سنجش نشانه های روانشناختی طراحی و تدوین شده است و توسط تنهای رشوانلو و سعادتی شامیر (۱۳۹۴) به منظور سنجش نشانه های روانشناختی اعتباریابی شده است. این پرسشنامه…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد کیفیت روابط زوجین کوندی و همکاران ۲۰۱۶

    پرسشنامه استاندارد کیفیت روابط زوجین کوندی و همکاران ۲۰۱۶ (Relationship Quality Scale (RQ پرسشنامه کیفیت روابط زوجین توسط کوندی و همکاران (۲۰۱۶) به منظور سنجش کیفیت روابط زوجین طراحی و تدوین شده است. در ایران نیز توسط تقی زاده فیروجایی و همکاران (۱۳۹۶) به منظور سنجش کیفیت روابط زوجین اعتباریابی شده است. این…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد تجربه همسر آزاری

    پرسشنامه استاندارد تجربه همسر آزاری Wife Abuse Questionnaire پرسشنامه فرم کوتاه تجربه همسر آزاری توسط علی پور و همکاران (۲۰۰۳) به منظور سنجش تجربه همسر آزاری طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۱۹ سوال و ۵ مولفه خشونت جسمی سبک، خشونت جسمی سنگین، خشونت عاطفی، خشونت کلامی و خشونت جسمی می…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد غربالگری مهارت­های اجتماعی-هیجانی کودکان پیش­دبستانی میلر ۱۹۹۷

    پرسشنامه استاندارد غربالگری مهارت­های اجتماعی-هیجانی کودکان پیش­دبستانی میلر ۱۹۹۷ Kindergarten Inventory of Social-Emotional Tendencies پرسشنامه غربالگری مهارت­های اجتماعی-هیجانی کودکان پیش دبستانی توسط میلر (۱۹۷۷) به منظور سنجش مهارت­های اجتماعی-هیجانی کودکان پیش دبستانی طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه توسط دادستان، عسگری، رحیم زاده و بیات (۱۳۸۹) در ایران اعتباریابی و رواسازی شد….

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد بهزیستی ذهنی وارویک – ادینبورگ

    پرسشنامه استاندارد بهزیستی ذهنی وارویک – ادینبورگ پرسشنامه بهزیستی ذهنی وارویک- ادینبورگ توسط تنانت و همکاران (۲۰۰۷) به منظور سنجش بهزیستی ذهنی طراحی و تدوین شده است و دارای ۱۴ سوال می باشد. در ایران نیز توسط رجبی (۱۳۹۱) به منظور سنجش بهزیستی ذهنی در بیماران سرطانی اعتباریابی شده است. این پرسشنامه دارای…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد اشتیاق تحصیلی دانشجویان گونیوس و کوزو ۲۰۱۵

    پرسشنامه استاندارد اشتیاق تحصیلی دانشجویان گونیوس و کوزو ۲۰۱۵ (Student Engagement Scale (SES پرسشنامه اشتیاق تحصیلی دانشجویان توسط گونیوس و کوزو (۲۰۱۵) به منظور سنجش اشتیاق تحصیلی دانشجویان طراحی و تدوین شده است. در ایران نیز توسط برقی ایرانی و همکاران (۱۳۹۸) به منظور سنجش اشتیاق تحصیلی دانشجویان اعتباریابی شده است. این پرسشنامه…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد جدایی روانشناختی هافمن ۱۹۸۴

    پرسشنامه استاندارد جدایی روانشناختی هافمن ۱۹۸۴ Psychological separation Scale پرسشنامه جدایی روانشناختی توسط هافمن (۱۹۸۴) به منظور سنجش جدایی روانشناختی طراحی و تدوین شده است. در ایران نیز توسط واحدی (۱۳۹۴) به منظور سنجش جدایی روانشناختی ابتدایی اعتباریابی شده است. این پرسشنامه دارای ۱۲۴ سوال و مولفه های سازه های استقلال کنشی، استقلال…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد انگیزه پیشرفت ریاضی

    پرسشنامه استاندارد انگیزه پیشرفت ریاضی پرسشنامه انگیزه پیشرفت ریاضی توسط امینی فر و صالح صدق پور (۱۳۸۹) به منظور سنجش انگیزه پیشرفت ریاضی طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۱۷ سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند (من می خواهم مهارت خود را در ریاضی افزایش دهم…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد کیفیت مراقبت مادرانه

    پرسشنامه استاندارد کیفیت مراقبت مادرانه پرسشنامه کیفیت مراقبت مادرانه توسط قنبری و همکاران (۱۳۹۰) به منظور سنجش کیفیت مراقبت مادرانه طراحی و تدوین شده است.. این پرسشنامه دارای ۳۲ و سه مولفه تعارض و سردرگمی، حساس بودن و پاسخ دهی و دسترس پذیری می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند…

ادامه مطلب

پکیج پرسشنامه خیانت زناشویی

        پکیج پرسشنامه خیانت زناشویی این پکیج حاوی ۳ پرسشنامه در مورد خیانت زناشویی می باشد. تعریف مفهومی خیانت زناشویی خیانت زناشویی: خیانت بخشی از رفتار انسان و پدیدهای بین فردی است که به راحتی نمی توان آن را مشاهده کرد. اغلب مردم برای داشتن عشق واقعی و روابط متعهد عاشقانه اشتیاق دارند…

ادامه مطلب