پرسشنامه پذیرش تغییر ونبرگ و باناس (2000)

پرسشنامه پذیرش تغییر ونبرگ و باناس (2000) Openness to Changes questionnaire پرسشنامه پذیرش تغییر توسط ونبرگ و باناس (2000) به منظور سنجش پذیرش تغییر در سازمان طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه پذیرش تغییر دارای 3 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(امن فكر می کنم…

ادامه مطلب

پرسشنامه ارتباطات شفاف باون (2017)

پرسشنامه ارتباطات شفاف باون (2017) Transparent Communication questionnaire پرسشنامه ارتباطات شفاف بر اساس پرسشنامه های راولینز و مین (2011) و باون (2017) به منظور سنجش ارتباطات شفاف طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه ارتباطات شفاف دارای 16 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(این شرکت زمان…

ادامه مطلب

پرسشنامه اعتماد سازمانی راولینز و هان (2009)

پرسشنامه اعتماد سازمانی راولینز و هان (2009) Organizational Trust questionnaire پرسشنامه اعتماد سازمانی بر اساس پرسشنامه های راولینز و هان (2009) و گرونیگ (1999) به منظور سنجش اعتماد سازمانی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه اعتماد سازمانی دارای 16 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(من…

ادامه مطلب

پرسشنامه فرسودگی والدینی رزکام و همکاران (2018)

پرسشنامه فرسودگی والدینی رزکام و همکاران (2018) Parental Burnout Assessment questionnaire پرسشنامه فرسودگی والدینی توسط رزکام و همکاران (2018) به منظور سنجش فرسودگی والدینی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه فرسودگی والدینی دارای 23 سوال  و 4 مولفه خستگی در نقش والدینی، تقابل با خودوالدینی گذشته، احساس بیزاری از نقش…

ادامه مطلب

پرسشنامه جاذبه سازمانی آکمن و اوزدمیر (2019)

پرسشنامه جاذبه سازمانی آکمن و اوزدمیر (2019) Organizational attraction questionnaire پرسشنامه جاذبه سازمانی توسط آکمن و اوزدمیر (2019) به منظور سنجش جاذبه سازمانی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه جاذبه سازمانی دارای 6 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(علاقه مند هستم تا نحوه كار بقیه…

ادامه مطلب

پرسشنامه تصویر سازمانی آکمن و اوزدمیر (2019)

پرسشنامه تصویر سازمانی آکمن و اوزدمیر (2019) Organizational image questionnaire پرسشنامه تصویر سازمانی توسط آکمن و اوزدمیر (2019) به منظور سنجش تصویر سازمانی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه تصویر سازمانی دارای 9 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(برگزاری كارگاه های آموزشی متناسب با نیاز…

ادامه مطلب

پرسشنامه وفاداری سازمانی آکمن و اوزدمیر (2019)

پرسشنامه وفاداری سازمانی آکمن و اوزدمیر (2019) Organizational loyalty questionnaire پرسشنامه وفاداری سازمانی توسط آکمن و اوزدمیر (2019) به منظور سنجش وفاداری سازمانی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه وفاداری سازمانی دارای 10 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(كاركنان سازمان برای كمك به مراجعه كنندگان…

ادامه مطلب

پرسشنامه نوآوری سازمانی ونگ و احمد (2004)

پرسشنامه نوآوری سازمانی ونگ و احمد (2004) Organizational innovation questionnaire پرسشنامه نوآوري سازمانی توسط ونگ و احمد (2004) به منظور سنجش نوآوری سازمانی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه نوآوری سازمانی دارای 16 سوال و 5 مولفه نوآوری محصول، نوآوری رفتاری، نوآوری استراتژیک، نوآوری فرایندی می باشد و بر اساس…

ادامه مطلب

پرسشنامه يادگيري سازماني استرهاوس (2001)

پرسشنامه يادگيري سازماني استرهاوس (2001) Organizational learning questionnaire پرسشنامه يادگيري سازمانی توسط استرهاوس (2001) به منظور سنجش يادگيري سازمانی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه يادگيری سازمانی دارای 24 سوال و 5 مولفه تفکر سیستمی، یادگیری تیمی، چشم انداز مشترک، مدل ذهنی، مهارت فردی می باشد و بر اساس طیف…

ادامه مطلب

پرسشنامه فراموشی سازمانی (1391)

پرسشنامه فراموشی سازمانی (1391) Organizational forgetfulness questionnaire پرسشنامه فراموشی سازمانی توسط مشبکی (1391) به منظور سنجش فراموشی سازمانی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه فراموشی سازمانی دارای 5 سوال و 2 مولفه پرهیز از عادت بد و یادگیری زدایی می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(در سازمان…

ادامه مطلب