پرسشنامه رضایت از مشارکت در تصمیم گیری هونینگ و هوگ (2014)

پرسشنامه رضایت از مشارکت در تصمیم گیری هونینگ و هوگ (2014) Satisfaction concerning participation in decision making questionnaire پرسشنامه رضایت از مشارکت در تصمیم گیری توسط هونینگ و هوگ (2014) به منظور سنجش رضایت از مشارکت در تصمیم گیری طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه رضایت از مشارکت در تصمیم…

ادامه مطلب

پرسشنامه رسمی سازی مشارکت در تصمیم گیری هونینگ و هوگ (2014)

پرسشنامه رسمی سازی مشارکت در تصمیم گیری هونینگ و هوگ (2014) Formalization of participation in decision making questionnaire پرسشنامه رسمی سازی مشارکت در تصمیم گیری توسط هونینگ و هوگ (2014) به منظور سنجش رسمی سازی مشارکت در تصمیم گیری طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه رسمی سازی مشارکت در تصمیم…

ادامه مطلب