پرسشنامه ادراک از قیمت گذاری لیچتنستین و همکاران 1993

معرفی پرسشنامه پرسشنامه ادراک از قیمت گذاری لیچتنستین و همکاران 1993 PRICE PERCEPTION CONSTRUCT SCALE Lichtenstein 1993 پرسشنامه ادراک از قیمت گذاری توسط لیچتنستین و همکاران (1993) منظور سنجش رفتار مصرف کننده نسبت به قیمت محصول از ابعاد مختلف آگاهی از ارزش، آگاهی از قیمت، تمایل به استفاده از کوپن، تمایل به استفاده از حراج،…

ادامه مطلب

پرسشنامه ابزارهای ارتباطات بازاریابی راجاگوپال (2007)

      پرسشنامه ابزارهای ارتباطات بازاریابی راجاگوپال (2007) پرسشنامه ابزارهای ارتباطات بازاریابی توسط راجاکوپال در سال (2007) به منظور سنجش ابزارهای ارتباطات بازاریابی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه  این پرسشنامه دارای 32 سوال و 7 مولفه تبلیغات، فروش شخصی، روابط عمومی، پیشبرد فروش، بازاریابی مستقیم، شهرت و بانی گری…

ادامه مطلب