پرسشنامه عام‌گرایی (1390)

پرسشنامه عام‌گرایی (1390) Universalism questionnaire پرسشنامه عام گرایی توسط حبیبی فهیم (1390) به منظور سنجش عام گرایی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه عام گرایی دارای 50 سوال و 8 مولفه شامل جهان گرایی، افسون زدگی، شک و یقین، طبیعت و فرهنگ، زمان، ارتباطات، حکومت، نسبیت‌گرایی می باشد و بر…

ادامه مطلب

پرسشنامه هویت جمعی (1390) – 30 سوالی

پرسشنامه هویت جمعی (1390) – 30 سوالی Collective Identity questionnaire پرسشنامه هویت جمعی توسط هزارجریبی و لهراسبی (1390) به منظور سنجش هویت جمعی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه هویت جمعی دارای 30 سوال و 3 مولفه شامل هویت قومی، هویت ملی و هویت فراملی می باشد و بر اساس…

ادامه مطلب

پرسشنامه هویت بازاندیشانه (1395) – 37 سوالی

پرسشنامه هویت بازاندیشانه (1395) – 37 سوالی Reflexive Identity questionnaire پرسشنامه هویت بازاندیشانه توسط رسول زاده اقدم، عدلی پور و کوهی (1395) به منظور سنجش هویت بازاندیشانه طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه هویت بازاندیشانه دارای 23 سوال و 4 مولفه شامل تفکر بازاندیشانه، تصور بدن، اهمیت دادن به روابط…

ادامه مطلب

پرسشنامه مقاومت در برابر کلیشه های جنسیتی (1395) – 15 سوالی

پرسشنامه مقاومت در برابر کلیشه های جنسیتی (1395) – 15 سوالی Resistance to gender stereotypes questionnaire پرسشنامه مقاومت در برابر کلیشه های جنسیتی توسط رسول زاده اقدم، عدلی پور و کوهی (1395) به منظور سنجش مقاومت در برابر کلیشه های جنسیتی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه مقاومت در برابر…

ادامه مطلب

پرسشنامه اهمیت دادن به روابط شخصی (1395) – 4 سوالی

پرسشنامه اهمیت دادن به روابط شخصی (1395) – 4 سوالی Importance to personal relationships questionnaire پرسشنامه اهمیت دادن به روابط شخصی توسط رسول زاده اقدم، عدلی پور و کوهی (1395) به منظور سنجش اهمیت دادن به روابط شخصی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه اهمیت دادن به روابط شخصی دارای…

ادامه مطلب

پرسشنامه تفکر بازاندیشانه (1395) – 4 سوالی

پرسشنامه تفکر بازاندیشانه (1395) – 4 سوالی Reflexive thinking questionnaire پرسشنامه تفکر بازاندیشانه توسط رسول زاده اقدم، عدلی پور و کوهی (1395) به منظور سنجش تفکر بازاندیشانه طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه تفکر بازاندیشانه دارای 4 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند (تا چه…

ادامه مطلب

پرسشنامه گرایش به قانون گریزی (1395)

پرسشنامه گرایش به قانون گریزی (1395) Tendency toward Law-Breaking questionnaire پرسشنامه گرایش به قانون گریزی توسط میرفردی و فرجی (1395) به منظور سنجش گرایش به قانون گریزی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه گرایش به قانون گریزی دارای 12 سوال و 2 مولفه رفتاری و شناختی می باشد و بر…

ادامه مطلب

پرسشنامه قانون گریزی (1394)

پرسشنامه قانون گریزی (1394) Law Evasion questionnaire پرسشنامه قانون گریزی توسط عزیزی و پرتوی (1394) به منظور سنجش قانون گریزی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه قانون گریزی دارای 19 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند (در صوتی که جریمه در کار نباشد، احتمال دارد…

ادامه مطلب

پرسشنامه اخلاق حرفه ای مددکاری اجتماعی

معرفی پرسشنامه پرسشنامه اخلاق حرفه ای مددکاری اجتماعی Social Work Professional Ethics Questionnaire پرسشنامه اخلاق حرفه ای مددکاری اجتماعی توسط قرائت خیابان و همکاران (1398) به منظور سنجش اخلاق حرفه ای مددکاری اجتماعی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه اخلاق حرفه‌ای مددکاری اجتماعی دارای 59 سوال و 8 مولفه شامل…

ادامه مطلب

پرسشنامه عوامل موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی 1392

معرفی پرسشنامه پرسشنامه عوامل موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی 1392 Factors affecting the formation of social identity questionnaire پرسشنامه عوامل موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی توسط امیری و همکاران (1392) به منظور سنجش عوامل موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی طراحی و تدوین شده است.   سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه عوامل…

ادامه مطلب