پرسشنامه ارزشیابی توصیفی

  دریافت پکیج پرسشنامه مقایسه روش های ارزشیابی توصیفی و سنتی از دید معلمان مدارس ابتدایی (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس،امتیازبندی،مولفه،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) این پرسشنامه به مقایسه روش های ارزشیابی توصیفی و سنتی براساس استانداردهای چهارگانه ارزشیابی(اخلاقی،کارآوری، قابلیت اجرا و دقت ) می پردازد. پرسشنامه حاضر ۳۰ ماده دارد و ۴ مولفه را مورد…

ادامه مطلب

مقیاس ناکنش وری بارکلی -کودکان و نوجوانان

  دریافت پکیج مقیاس ناکنش وری بارکلی -کودکان و نوجوانان (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،مولفه،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) مقیاس ناکنش وری بارکلی عنوان پرسشنامه ای است که ۷۰ گویه دارد و با هدف بررسی و سنجش ناکنش وری معرفی و تهیه شده است .نمره گذاری پرسشنامه براساس طیف لیکرت ۴ درجه ای  و از هرگز تا…

ادامه مطلب

پرسشنامه خودپنداره ریاضی – ۷ گویه ای

  دریافت پکیج پرسشنامه خودپنداره ریاضی – ۷ گویه ای (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه خودپنداره ریاضی شامل ۷ گویه است که میزان خودپنداره ریاضی و اعتماد فرد را به خود در  درس ریاضی مورد سنجش و ارزیابی قرار می دهد. نمره گذاری پرسشنامه براساس طیف لیکرت ۴ درجه ای و از…

ادامه مطلب

مصاحبه نگرش دانش آموزان به حیطه علوم اجتماعی

  دریافت پکیج مصاحبه نگرش دانش آموزان به حیطه علوم اجتماعی (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) بررسی نگرش دانش آموزان به حیطه علوم اجتماعی مصاحبه ای است که از ۱۱ سوال تشکیل شده است و دانش آموزان برحسب پاسخی که به سوالات این پرسشنامه می دهند نظرشان را در مورد اهمیت علوم اجتماعی…

ادامه مطلب

پرسشنامه ارزیابی مهارت تفکر خلاق – ۲۰ گویه ای

  .  دریافت پکیج پرسشنامه ارزیابی مهارت تفکر خلاق – ۲۰ گویه ای (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه ارزیابی مهارت تفکر خلاق از ۲۰ گویه تشکیل شده است که به منظور ارزیابی مهارت تفکر خلاق در فرد بکار می رود.نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت ۵ نقطه ای می باشد…

ادامه مطلب

پرسشنامه مهار افراطی – خصومت(O – H)

   .  دریافت پکیج پرسشنامه مهار افراطی – خصومت(O – H) (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) مقیاس اولیه O-H سی و یک ماده داشت و ماده های این مقیاس طوری نمره گذاری شد که نمره های بالاتر نشان دهنده اشخاص خشن تر (با مهار افراطی) بود. در این پرسشنامه به هر گزینه…

ادامه مطلب

پرسشنامه مشکلات شخص با خواهر

  .  دریافت پکیج پرسشنامه مشکلات شخص با خواهر (شامل پرسشنامه استاندارد، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه مشکلات شخص با خواهر دارای ۲۵ سوال است که برای اندازه گیری شدت مشکلات مراجع در رابطه او با خواهر تدوین شده است. نمره گذاری پرسشنامه براساس طیف لیکرت و از هرگز تا همیشه امتیازبندی شده است. نمرات…

ادامه مطلب

پرسشنامه جشن های خانوادگی – مک کوبین و تامپسون

   .  دریافت پکیج پرسشنامه جشن های خانوادگی – مک کوبین و تامپسون (شامل پرسشنامه استاندارد، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) شاخص جشن های خانوادگی توسط همیلتون آی. مک کوبین و آن آی. تامپسون در سال ۱۹۹۱ ساخته شده است که از ۹ گویه تشکیل شده است که به منظور سنجش جشن های خانوادگی بکار می…

ادامه مطلب

پرسشنامه مهارت های ارتباطی بارتون

   . دریافت پکیج پرسشنامه مهارت های ارتباطی بارتون (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس،مولفه، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه مهارت های ارتباطی در سال ۱۹۹۰ توسط بارتون تهیه و تنظیم شد .این پرسشنامه  ۱۸ سوال را در برگرفته و دارای سه مولفه می باشد و هدف از آن کمک به فرد برای حصول بینش در…

ادامه مطلب

پرسشنامه جهت گیری مذهبی آلپورت

. دریافت پرسشنامه جهت گیری مذهبی آلپورت و راس (به همراه دو مقاله بیس معتبر رایگان) آلپورت و راس در سال ۱۹۵۰ این مقیاس را برای سنجش جهت گیری های درونی و بیرونی مذهب تهیه کردند این آزمون در سال ۱۳۷۸۹ ترجمه  و هنجاریابی شده است و شامل ۲۱ عبارت و دو مولفه است. جهت گیری مذهبی…

ادامه مطلب