پرسشنامه ریاکاری سازمانی (1389)

پرسشنامه ریاکاری سازمانی (1389) Organizational Hypocrisy questionnaire پرسشنامه ریاکاری سازمانی توسط هادوی نژاد و همکاران (1389) به منظور سنجش ریاکاری سازمانی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه ریاکاری سازمانی دارای 9 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند (نادیده گرفتن مشکلات مدرسه و اھمیت دادن به…

ادامه مطلب

پرسشنامه پاسخگویی سازمانی بونس (2005)

پرسشنامه پاسخگویی سازمانی بونس (2005) Organizational accountability questionnaire پرسشنامه پاسخگویی سازمانی توسط بونس (2005) به منظور سنجش پاسخگویی سازمانی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه پاسخگویی سازمانی دارای 24 سوال و 4 مولفه پاسخگویی سازمانی، پاسخگویی قانونی، پاسخگویی حرفه ای و پاسخگویی سیاسی باشد و بر اساس طیف لیکرت با…

ادامه مطلب

پرسشنامه بی صداقتی تحصیلی بشیر و بلا (2018)

پرسشنامه بی صداقتی تحصیلی بشیر و بلا (2018) Academic dishonesty scale پرسشنامه بی صداقتی تحصیلی توسط بشیر و بلا (2018) به منظور سنجش بی صداقتی تحصیلی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه بی صداقتی تحصیلی دارای 23 سوال و 6 مولفه تقلب در آزمون، سرقت علمی، کمک بیرونی، تقلب پیشین،…

ادامه مطلب

پرسشنامه احساس شرم و گناه کوهن و همکاران (2011)

پرسشنامه احساس شرم و گناه کوهن و همکاران (2011) Guilt and Shame Proneness Scale پرسشنامه احساس شرم و گناه توسط کوهن، ولف، پنتر و اینسکو (2011) به منظور سنجش احساس شرم و گناه طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه احساس شرم و گناه دارای 16 سوال و 4 مولفه ارزیابی…

ادامه مطلب

پرسشنامه ارزش مدرسه تومیین سوینی و همکاران (2012)

پرسشنامه ارزش مدرسه تومیین سوینی و همکاران (2012) School Value questionnaire پرسشنامه ارزش مدرسه توسط ارزش مدرسه تومیین سوینی، سالملا آرو و نیمیویرتا (2012) به منظور سنجش ارزش مدرسه طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه ارزش مدرسه دارای 9 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند…

ادامه مطلب

پرسشنامه محیط حامی خود پیروی آسور و همکاران (2002)

پرسشنامه محیط حامی خود پیروی آسور و همکاران (2002) Autonomy Supportive Environmental Questionnaire پرسشنامه محیط حامی خود پیروی توسط آسور و همکاران (2002) به منظور سنجش سه جنبه مهم محیط حامی خودپیروی (فرصت انتخاب، فرصت نقد و فرصت آزمودن) طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه محیط حامی خود پیروی دارای…

ادامه مطلب

پرسشنامه تحمل ابهام مکلین (1993)

پرسشنامه تحمل ابهام مکلین (1993) McLean Ambiguity Tolerance Scale پرسشنامه تحمل ابهام توسط مکلین (1993) به منظور سنجش تحمل ابهام طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه تحمل ابهام دارای 22 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(من معمولاً ترجیح می دهم به یک موضوع جدید بپردازم…

ادامه مطلب

پرسشنامه عدم تحمل بلاتکلیفی کارلتون و همکاران (2007)

پرسشنامه عدم تحمل بلاتکلیفی کارلتون و همکاران (2007) Intolerance of Uncertainty Scale پرسشنامه عدم تحمل بلاتکلیفی توسط کارلتون و همکاران (2007) به منظور سنجش واکنش به موقعیت های مبهم و تردید آمیز در آینده طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه عدم تحمل بلاتکلیفی دارای 12 سوال و 2 مولفه اضطراب…

ادامه مطلب

پرسشنامه استرس انتظارات تحصیلی انگ و هوان (2006)

پرسشنامه استرس انتظارات تحصیلی انگ و هوان (2006) Academic expectations stress inventory پرسشنامه استرس انتظارات تحصیلی توسط انگ و هوان (2006) به منظور سنجش استرس انتظارات تحصیلی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه استرس انتظارات تحصیلی دارای 9 سوال و 2 مولفه استرس ناشی از انتظارات شخصی و  استرس ناشی…

ادامه مطلب

پرسشنامه اضطراب ‌مدرسه لینهام و‌ همکاران‌ (2008)

پرسشنامه اضطراب ‌مدرسه لینهام و‌ همکاران‌ (2008) school anxiety scale پرسشنامه اضطراب ‌مدرسه (نسخه معلم) توسط لینهام و‌ همکاران‌ (2008) به منظور سنجش اضطراب ‌مدرسه طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه اضطراب ‌مدرسه دارای 16 سوال و 2 مولفه اضطراب اجتماعی و اضطراب عمومی می باشد و بر اساس طیف…

ادامه مطلب