پرسشنامه بازاریابی ارگانیک (1390)

پرسشنامه بازاریابی ارگانیک (1390) Organic Marketing questionnaire پرسشنامه بازاریابی ارگانیک توسط رعنایی کردشویی و همکاران (1390) به منظور سنجش بازاریابی ارگانیک طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه بازاریابی ارگانیک دارای 3 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(جذب اعتماد مردم از سلامت محصولات بازار ارگانیک و…

ادامه مطلب

پرسشنامه آگاهی مشتری مداری نارور و اسلاتر (1990)

پرسشنامه آگاهی مشتری مداری نارور و اسلاتر (1990) Customer Orientation questionnaire پرسشنامه آگاهی مشتری مداری  توسط نارور و اسلاتر (1990) به منظور سنجش آگاهی مشتری مداری  طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه آگاهی مشتری مداری دارای 6 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(اهداف تجاری ما…

ادامه مطلب