دانلود پروژه بررسی عملکرد کلیدهای قدرت درپست فشار قوی بافیلم

کلید های فشار قوی کلیدهای فشار قوی بر حسب وظایفی که بر عهده دارند، به سه دسته تقسیم می شوند. برخی از این کلید ها تنها قطع کننده ولتاژ مدار با جریان کم هستند. دسته دیگر، نسبت به دسته اول، جریان بیشتری را می توانند قطع و وصل کنند. و دسته سوم کلیدهایی هستند که…

ادامه مطلب

دانلود پروژه جبران سازی توان راکتیو بوسیله ادوات FACT

جبران سازی خط انتقال اگر بار یک خط برابر با امپدانس موجی باشد، مجموع توان راکتبو تحویل داده شده و گرفته شده از خط صفر و پروفیل ولتاژ در طول خط تقریبا ثابت خواهد بود. اگر بار خط کمتر از SIL باشد، باعث افزایش ولتاژ در انتهای خط و اگر بار بیشتر از SIL باشد،…

ادامه مطلب