پرسشنامه ارزش های سازمانی کمرون و کوئین (1999)

پرسشنامه ارزش های سازمانی کمرون و کوئین (1999) Organizational Values questionnaire پرسشنامه ارزش های سازمانی توسط کمرون و کوئین (1999) به منظور سنجش ارزش های سازمانی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه ارزش های سازمانی دارای 24 سوال و 6 مولفه مشخصه های برجسته سازمان، رهبری سازمانی، مدیریت کارکنان، چسب…

ادامه مطلب