پرسشنامه قصد ترک خدمت جانگ و یون (2013)

پرسشنامه قصد ترک خدمت جانگ و یون (2013) Turnover intention questionnaire پرسشنامه قصد ترک خدمت توسط جانگ و یون (2013) به منظور سنجش قصد ترک خدمت طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه قصد ترک خدمت دارای 4 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(در حال حاضر…

ادامه مطلب

پرسشنامه تعهد سازمانی کوک و وال (1980)- 5 سوالی

پرسشنامه تعهد سازمانی کوک و  وال (1980)- 5 سوالی Organizational commitment questionnaire پرسشنامه تعهد سازمانی توسط کوک و  وال (1980) به منظور سنجش تعهد سازمانی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه تعهد سازمانی دارای 5 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(از اینکه در مورد خوبی…

ادامه مطلب

پرسشنامه انگیزش شغلی وار و همکاران (1979)

پرسشنامه انگیزش شغلی وار و  همکاران (1979) Job motivation questionnaire  پرسشنامه انگیزش شغلی توسط وار و همکاران (1979) به منظور سنجش انگیزش شغلی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه انگیزش شغلی دارای 6 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(منتظر پایان دوره تعطیلات تابستانه هستم تا…

ادامه مطلب

پرسشنامه عدم امنیت شغلی اُنیل و سویتوس (2013)

پرسشنامه عدم امنیت شغلی اُنیل و سویتوس (2013) Job insecurity questionnaire   پرسشنامه عدم امنیت شغلی توسط اُنیل و سویتوس (2013) به منظور سنجش عدم امنیت شغلی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه عدم امنیت شغلی دارای 18 سوال و 4 مولفه رفتن شغل، بقای سازمانی، تغییر شغل و حاشیه…

ادامه مطلب

پرسشنامه ویژگی های شغل جان واگنر (1995)

پرسشنامه ویژگی های شغل جان واگنر (1995) job characteristics questionnaire پرسشنامه ویژگی های شغل بر مبنای مدل هاکمن و اولدهام، توسط جان واگنر (1995) به منظور سنجش ویژگی های شغل طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه ویژگی های شغل دارای 15 سوال و 5 مولفه تنوع مهارت، هویت وظایف، اهمیت…

ادامه مطلب

پرسشنامه اعتیاد به کار رابینسون (1999)

پرسشنامه اعتیاد به کار رابینسون (1999) Work-Addiction Risk Test پرسشنامه اعتیاد به کار توسط رابینسون (1999) به منظور سنجش اعتیاد به کار طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه اعتیاد به کار دارای 25 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(قبل از اینکه از تمامی حقایق و…

ادامه مطلب